Regelement beheer Kerkhoven – bijlagen De Goede Herder

BIJLAGEN

BIJ REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKHOVEN
Parochiekern De Goede Herder
Locatie: “In Loco Pascuae”
Stoeplaan 2
2243 CZ Wassenaar
Inhoud
1. Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen
2. Onderscheid van graven op het kerkhof
3. Grafrecht op een Algemeen graf
4. Grafrecht op een Particulier graf
5. Akte voor bijzetting in het ossuarium

1. Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen

op het kerkhof “In Loco Pascuae “ bij de kerk De Goede Herder van de Parochie H. Augustinus te Oegstgeest, gelegen aan de Stoeplaan 2 in de gemeente Wassenaar. Deze voorschriften behoren tot artikel 36 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven voornoemd, vastgesteld d.d. 7 januari 2015. Deze bijlage geeft specifiek en alleen voor het bovengenoemde kerkhof nadere regels ter uitwerking van het gestelde in het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven. In geval van strijd met de algemene bepalingen van dit reglement is het daarin bepaalde van toepassing.

Artikel 1

Bij de beheerder van het kerkhof is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van het kerkhof, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven.

Artikel 2

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.

Artikel 3

Voor de verschillende graven zijn de volgende vormen van grafbedekking mogelijk:

A. Algemeen graf voor onvoldragen vrucht of doodgeborene (Engeltjesbed);

Aan de achterzijde in vak I. zal een staande steen geplaatst kunnen worden van 60 cm. hoog, 30 cm. breed en 3 a 4 cm. dik, welke ± 25 cm. in de aarde wordt vastgezet. De kosten van de steen zijn voor de familie.

B. Algemeen graf voor doodgeborene (F221) en kindergraven (F222 t/m 225);

Deze liggen in vak F. en zijn reeds voorzien van liggende banden, afgevuld met Verdi Alpi split. Daaraan mag niets worden gewijzigd. Aan de achterzijde zal een staande steen geplaatst worden van 80 cm. hoog, 70 cm. breed en 5 a 6 cm. dik, welke op de achterband wordt vastgezet. Op de steen kunnen de namen worden aangebracht van de overledenen. De kosten daarvan zijn voor de familie.

C. Algemeen graf :

De algemene graven in vak E. en F. zijn reeds voorzien van liggende banden, afgevuld met Verdi Alpi split. Daaraan mag niets worden gewijzigd. De gebruikers worden in de gelegenheid gesteld een naamsteen aan te brengen van 50x40x5 cm, eventueel met zadel- of puntdakje, gelegd op een stelstrip van 50x8x5 cm. Daarnaast mogen beplantingsbakjes of -schaaltjes van maximaal 40 cm. doorsnede en maximaal 30 cm. hoog binnen de banden op het split worden geplaatst, uiteraard binnen de 50 % van de ruimte. De totale hoogte van bakjes en beplanting van de 50 cm. niet overschrijden.

D. Algemeen graf / Particulier graf – in vak F:

1. De graven in vak F zijn in principe bedoeld als Algemeen Graf. Gelet op de wens van parochianen om op de laatste rustplaats geen onderscheid te kennen is de mogelijkheid geopend om een eigen graf te verwerven in vak F, tussen de algemene graven.

2. Deze graven kunnen niet worden gereserveerd. De plaats wordt bepaald door opvolging van grafnummers na aanwijzing door de beheerder.

3. Voor een particulier graf in vak F. gelden dezelfde voorwaarden zoals genoemd onder artikel 3C.

4. Een uitzondering wordt gemaakt voor de afmeting van de naamsteen, welke voor het plaatsen van twee namen een afmeting mag hebben van maximaal 55x70x5 cm.

E. Particulier graf – geschakeld:

Voor de eigen graven in vak E. welke zijn geschakeld gelden dezelfde regels als voor de algemene graven. Men kan evenwel kiezen voor een naamsteen met de maten 70x55x5 en een stelstrip van 55x8x5 cm. voor twee overledenen of twee naamstenen zoals aangegeven bij de algemene graven. Daarbij kan over de gehele ruimte binnen de banden worden beschikt voor het plaatsen van beplantingsbakjes of -schaaltjes van maximaal 40 cm. doorsnede en maximaal 30 cm hoog op het split. De totale hoogte van bakjes en beplanting mag de 50 cm. niet overschrijden.

F. Particulier graf:

Voor vrij liggende particuliere graven in de vakken gemerkt A t.e.m. E zijn de volgende vormen van grafbedekking mogelijk :

1. Omliggende banden van minimaal 22 cm. en maximaal 25 cm. breed met een dikte van minimaal 8 cm, waarbinnen plaats is voor split, een of twee naamstenen van 50x40x5 cm, eventueel met zadel- of puntdakje, gelegd op een stelstrip van 50x8x5 cm. Daarbij kunnen beplantingsbakjes of -schaaltjes van maximaal 40 cm. doorsnede en maximaal 30 cm. hoog binnen de banden op het split worden geplaatst. De totale hoogte van bakjes en beplanting mag de 50 cm. niet overschrijden. In vak G geld een minimum voor de omliggende band van 12 cm. breed. Als vulling bij voorkeur Verdi Alpi of een bijpassende split ; het gebruik van tuingrind en wit marmersplit als vulling is niet toegestaan.

2. Omliggende banden zoals onder 1. doch minimaal 12 cm. dik, waardoor het mogelijk is binnen de banden aarde aan te brengen voor het beplanten met kruipende of laagblijvende vaste planten. Het planten van opgaande heesters en coniferen is toegestaan binnen de groeihoogte van 30 cm.

3. Omliggende banden van 22 tot 25 cm. breed en minimaal 8 cm. dik, waarop geplaatst een zerk van minimaal 8 cm. dik, welke rondom minimaal 3 cm. op de banden rust;

4. Bij de drie eerder genoemde uitvoeringen is het mogelijk een staand kruis of staande naamsteen van maximaal 90 cm. hoog aan te brengen op de achterband (deze wordt dan minimaal 35 cm. breed en wordt dan voetplaat genoemd ).

5. Voor vrij liggende eigen graven in vak G en H gelden dezelfde regels als bij de eigen graven op het oude gedeelte (vakken A t.e.m. E). Alleen is hier een vaste grondmaat van 95 cm. x 232 cm. Doordat de breedte minder groot is dan bij de oude graven wordt bij het gebruik van banden zoals bij 1. en 2. voorgeschreven, de bandenbreedte aan te houden van 12 cm.

6. Het bestuur kan toestemming weigeren als het te plaatsen grafteken naar haar oordeel niet past in de omgeving van het graf. Op het oude gedeelte is geen vaste oppervlakte maat aan te geven, daar de kelders op verschillende tijdstippen zijn gebouwd. De meest voorkomende grondmaat is 130 x 260 cm. Indien reeds een afdekplaat aanwezig is dan de afmeting daarvan bepalend zijn voor de afmeting van het grafteken.

7. De graftekens kunnen in de navolgende steensoorten worden uitgevoerd zoals Grarojo, Hardsteen, Impala, Light Graniet, Nero Imperial, Paradiso Violet, Vanga, Verde Candayas, Vert d’Azur; Het gebruik van wit marmer monumenten of wit marmer split is niet toegestaan.

Artikel 4

Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van graftekens zijn voorgeschreven kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

Artikel 5

In alle vakken moeten de graftekens worden vervaardigd uit één stuk weerbestendige natuursteen (hardsteen of graniet). Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel of voetplaat van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken.

Artikel 6

1. Indien de randen van een grafkelder onvoldoende steun kunnen geven, moeten de monumenten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.

2. Een daartoe te gebruiken afdekplaat mag nimmer buiten de afmetingen van de grafkelder oversteken.

3. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoegen van het bestuur.

Artikel 7

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 30 cm.

In de tussen- en voorliggende beplantingsstroken van alle vakken mag geen beplanting, anders dan door de beheerder vastgesteld, worden aangebracht en geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid.

Artikel 8

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers.

Artikel 9

Op de begraafplaats worden niet toegelaten:

a. ijzeren hekken;

b. palen met buizen of kettingen;

c. opgeschroefde inscriptieplaten of schilden;

d. foto’s in plastic mappen evenmin als plastic bloemen;

e. beeldjes, al of niet aan het grafteken bevestigd.

Artikel 10

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 11

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven.

Artikel 12

Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven:

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van het kerkhof of, in opdracht van het bestuur, door derden.

2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat het kerkhof daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.

3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kerk Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.

4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 13

Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen wordt door het bestuur plaatsingsrecht geheven.

Artikel 14

1. Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier na¬mens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier.

2. Monumenten of gedenktekenen mogen slechts worden geplaatst na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Daartoe moeten de tekeningen met bijbehorende toelichting over maten en materiaal alsook de tekst aan het bestuur worden toegezonden Het bestuur kan toestemming weigeren als het te plaatsen monument of gedenkteken naar haar oordeel niet past in de omgeving van het graf.

3. De grafaanduiding zal door de beheerder tijdig worden aangegeven.

Artikel 15

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat in het graf kan worden begraven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van het kerkhof te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

In artikel 39 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven wordt bepaald: “Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende”. (Deze opdracht kan door rechthebbende worden gedelegeerd aan de beheerder; daarbij verklaart rechthebbende de te maken kosten voor de genoemde werkzaamheden aan het bestuur te zullen voldoen).

Wanneer een verwijderd grafteken zich op het kerkhof bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van het kerkhof te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende”.

Artikel 16

Alleen bij een eventuele uitbreiding van het kerkhof kunnen geprefabriceerde grafkelders worden ingelaten. Alle oude grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

Artikel 17

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is het kerkhof geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur.

Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op het kerkhof te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van het kerkhof te geven.

Voor bezoekers is het kerkhof toegankelijk op alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang met uitzondering op de dagen dat er ruimingen plaats vinden.

Artikel 18

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 19

Alleen de paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot het kerkhof geheel te ontzeggen.

Artikel 20

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op het kerkhof.

Artikel 21

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

Artikel 22

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 7 januari 2015.

Inhoud

2. Onderscheid van graven op het kerkhof van parochiekern  De Goede Herder te Wassenaar

Bijlage behorend bij hoofdstuk V van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven.

Deze bijlage geeft specifiek en alleen voor het bovengenoemde kerkhof nadere regels ter uitwerking van het gestelde in het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven. In geval van strijd met de algemene bepalingen van dit reglement is het daarin bepaalde van toepassing.

a. Een particulier familiegraf

Max. 2 overledenen en/of max 2 asbussen

Max. 2 overledenen boven elkaar in een particulier keldergraf

Looptijd: 20 jaar

Verlenging: 10 jaar

b. Dubbel graf

Geen

c. Een particulier kindergraf of een particulier graf voor een doodgeborene of een onvoldragen vrucht

Max. 2 overleden kinderen

Looptijd: 20 jaar

Verlenging: 10 jaar

d. Een grafplaats in een algemeen graf

Max. 2 overledenen

Max. 2 boven elkaar in een algemeen keldergraf

Looptijd: 10 jaar

Verlenging: nee

e. Een particuliere urnennis in een urnenmuur

Max. 2 asbussen Looptijd: 20 jaar

Verlenging: 10 jaar

f. Een grafplaats in een algemene urnennis in een urnenmuur

Max. 2 asbussen

Looptijd: 20 jaar of 10 jaar op verzoek

Verlenging: 10 jaar

g. Plaats in het Ossuarium.

In een afgesloten kistje, voorzien van een naamplaatje en een nummer, kunnen de stoffelijke resten van één overledene, ingeval van opheffing van het graf waarin de overledene begraven was, bijgezet worden . Tevens wordt op de gedenkmuur de naam van de overledene vermeld.

Looptijd: 50 jaar

Verlening: 10 jaar

Inhoud

3. GRAFRECHT OP EEN ALGEMEEN GRAF

De parochie van de H. Augustinus te Oegstgeest, eigenaar van het kerkhof “In Loco Pascuae”, gelegen bij De Goede Herder kerk , Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar, waarvan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, zoals bedoeld bij artikel 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland, ten deze is toegekend aan …………………………..……(naam en functie) van de parochiekern De Goede Herder te Wassenaar verleent aan

naam

adres

postcode en woonplaats

hierna te noemen de gebruiker, voor een termijn van 10 jaren vanaf heden, het recht om gebruik te maken van een plaats in een algemeen graf ; dit graf is gelegen in vak F. nr. ……..;

Gebruiksrecht

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven, vastgesteld 7 januari 2015, met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf bevindt, in exploitatie tot het kerkhof blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 17en16. Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd.

Adreswijziging

Volgens de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is de gebruiker verplicht adreswijzigingen aan het bestuur door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de gebruiker een nieuwe gebruiker aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Nadere bepalingen

Het recht op een plaats in een algemeen graf kan niet worden verlengd. Op een algemeen graf mag als grafteken een naamsteen worden geplaatst volgens de voorschriften; grafbeplanting wordt alleen in potten of bakken toegelaten. Bijzetting van asbussen of urnen is niet toegestaan.

Door medeondertekening verklaart gebruiker ermee bekend te zijn dat tot ruiming van de grafruimte, drie maanden nadat het gebruiksrecht – door welke oorzaak dan ook – geëindigd is, kan worden overgegaan.

Bedrag gebruiksrecht en kosten onderhoud

Ingevolge artikel 42 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is aan het bestuur verschuldigd de som van €……………., welke som ondergetekende namens het bestuur verklaart te hebben ontvangen.

 

te Wassenaar, de ………………

De gebruiker:                                                                                                             Namens het bestuur:

 

(naam en functie)                                                                                                        (naam en functie)

 

………….……………………………………….. voor een later tijdstip …………………………………………………..

 

Het bovenomschreven recht is op verzoek van de gebruiker d.d. ………………… overgeschreven ten name van:

……………………

……………………

……………………

te Wassenaar, de ……………………

 

Tel. secretariaat Parochiekern De Goede Herder: 070-5178278

Tel. centraal secretariaat van de Parochie H. Augustinus: 06-10756565

Inhoud

4. GRAFRECHT OP EEN PARTICULIER GRAF

De parochie van de H. Augustinus te Oegstgeest, eigenaar van het kerkhof “In Loco Pascuae”, gelegen bij de kerk De Goede Herder, Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar, waarvan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, zoals bedoeld bij artikel 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland, ten deze is toegekend aan ………………(naam en functie) van de parochiekern De Goede Herder te Wassenaar

verleent aan

naam

adres

postcode en woonplaats

hierna te noemen de rechthebbende,

voor een termijn van 20 jaren vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik op een particulier graf, bestemd voor twee overledenen en/of asbussen; dit graf is gelegen in vak ……………..

Grafrecht

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven voornoemd, vastgesteld d.d. 7 januari 2015, met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf bevindt, in de exploitatie tot het kerkhof blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 17en16. Het bestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen.

Rechthebbende verklaart hierbij een exemplaar van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven te hebben ontvangen.

Adreswijziging

Volgens de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het bestuur door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Verlenging

Dit recht kan met perioden van tien jaar verlengd worden telkens tegen de als dan geldende tarieven en voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn.

Grafteken en grafbeplanting

Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de afzonderlijke Voorschriften, behorende bij het genoemde Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven. Bijzetting van twee asbussen of urnen in een particulier graf is toegestaan. Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed onderhouden worden. De rechthebbende heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is, de voorwerpen op het graf te doen verwijderen. Drie maanden na het eindigen van het grafrecht is het bestuur gerechtigd om zelf tot verwijdering over te gaan. Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet aansprakelijk.

Ruiming:

Door medeondertekening van deze akte is rechthebbende ervan op de hoogte dat het bestuur tot verwijdering van de voorwerpen op het graf kan overgaan drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is en het graf c.q. de asbus kan ruimen.

Bedrag grafrecht en kosten onderhoud:

Ingevolge artikel 42 van het reglement voornoemd is aan het bestuur verschuldigd de som van €…………. , welke som ondergetekende namens het bestuur verklaart te hebben ontvangen.

 

te Wassenaar, de ………………

De Rechthebbende:                                                                                                    Namens het bestuur:

 

(naam en functie)                                                                                                            (naam en functie)

 

…………………………………………….voor een later tijdstip……………………………………………………..

 

Het bovenomschreven recht is op verzoek van de rechthebbende d.d. ………………

overgeschreven ten name van:

……………………

……………………

……………………

te Wassenaar, de ………………

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ………………… overeenkomstig hoofdstuk III van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven verlengd tot………………….

te Wassenaar, de ………..

 

Tel. secretariaat Parochiekern De Goede Herder: 070-5178278

Tel. centraal secretariaat van de Parochie H. Augustinus: 06-10756565

Inhoud

5. AKTE VOOR BIJZETTING IN HET OSSUARIUM

De parochie H. Augustinus, gevestigd te Oegstgeest, kantoorhoudende Van Cranenburchlaan 31, 2251 PJ Wassenaar, eigenaar van het kerkhof ‘In Loco Pascuae’ gelegen bij de kerk De Goede Herder, Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar, ten deze vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3 van het Kerkhofreglement door…………………………………………………..…………………………………., hierna te noemen: de parochie

verleent aan:

naam

adres

postcode en woonplaats

hierna te noemen: de rechthebbende,

voor een termijn van 50 jaar vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik van een plek in het ossuarium. Dit recht geeft de rechthebbende de bevoegdheid om één kistje met de stoffelijke resten van één overledene in het ossuarium bij te zetten.

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van gemeld kerkhofreglement-verder te noemen: het regelement- vastgesteld op 7 januari 2015, met name voor de tijd waarvoor het perceel, waarin zich het ossuarium bevindt, in de exploitatie van het kerkhof is betrokken.

Het parochiebestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen. Rechthebbende heeft een exemplaar van het reglement ontvangen.

Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan de beheercommissie van de parochiekern De Goede Herder door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en deze door te geven. Het recht is zoals omschreven in het reglement overdraagbaar.

Het recht kan telkens met perioden van tien jaar verlengd worden tegen de alsdan geldende tarieven en voorwaarden. De beheercommissie zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn.

Rechthebbende is ervan op de hoogte dat het bestuur tot ruimen kan overgaan, indien het grafrecht door welke oorzaak dan ook geëindigd is.

Ingevolge artikel 42 van het reglement is rechthebbende aan de parochie een bedrag verschuldigd van € 1.500 voor de gehele duur van het grafrecht en het onderhoud van het ossuarium.

De parochie heeft gemeld bedrag ontvangen van de rechthebbende.

In tweevoud getekend te Wassenaar op ……………………..

De rechthebbende:                                                                                                                    De parochie:

……………………………

……………………………

…………………….. ………………………voor een later tijdstip………………………………………………………..

Het bovenomschreven recht is op verzoek van de rechthebbende d.d. ……………… overgeschreven ten name van:

……………………

……………………

……………………

te Wassenaar, de ………………

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. ………………… overeenkomstig hoofdstuk III van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven verlengd tot………………….

te Wassenaar, de ………..

Tel. secretariaat Parochiekern De Goede Herder: 070-5178278

Tel. centraal secretariaat van de Parochie H. Augustinus: 06-10756565

Inhoud