Practische richtlijnen bij uitvaart/begrafenis-Appendix

Inhoud:

KERKHOF

KERKHOFREGELEMENT

OPENEN EN SLUITEN

ONDERHOUD

GRAFBEDEKKING

URNENMUUR

KOSTENINDICATIE

  • Algemene graven
  • Particuliere graven
  • Urnenmuur

TOELICHTING

KERKHOF

Bij de kerk behoort een kerkhof met de naam ”In  Loco Pascuae”, vrij vertaald  “In grazige weiden” (psalm 23).

In artikel 9 van het kerkhofreglement wordt geregeld wie op ons kerkhof mogen worden begraven. kort gezegd gaat het om parochianen die staan ingeschreven bij de parochiekern  De Goede  Herder, hun huisgenoten en hun familieleden tot en met de vierde graad. Ook oud-parochianen die in een instelling voor gezondszorg verbleven mogen worden begraven.

Conform het in 1997 gesloten convenant met de gemeente Wassenaar mogen op ons kerkhof alleen “meelevende” parochianen worden begraven.

In eerste instantie beoordeelt de kerkhofcommisie bij een aanvraag tot begraving of de gewenste begraving is toegestaan.

De verwerver van de grafrechten (de rechthebbende) accepteert bij het verkrijgen van de grafrechten de regels van het kerkhofreglement. Een exemplaar daarvan wordt door de beheerder beschikbaar gesteld, maar is ook bij de coördinerend koster te verkrijgen.

Inhoud

KERKHOFREGELEMENT (samenvatting)

De parochie is en blijft eigenaar van de begraafplaats. Graven kunnen niet in eigendom worden verkregen. Er worden uitsluitend “gebruiksrechten op graven” verleend. Het komt wel eens voor dat de “grafgerechtigde” meent, dat het graf eigendom is, waardoor de gedachte ontstaat dat men er vrij over kan beschikken of het kan veranderen. Dat is dus een misverstand.

Wij onderscheiden als grafgerechtigden:

  1. Rechthebbende: de persoon aan wie het gebruiksrecht is verleend van een particulier graf;
  2. Gebruiker: de persoon aan wie het gebruiksrecht is verleend van een algemeen graf.

 

Particuliere graven mogen worden gebruikt voor het begraven van twee personen en eventueel bijzetting van twee asbussen, waarbij een gebruiksrecht wordt verleend voor een eerste termijn van 20 jaren. Daarna kan telkenmale worden verlengd voor een periode van 10 jaar.

Bij het verlenen van het gebruiksrecht wordt afgerekend voor een periode van 20 jaar met daarnaast een bijdrage in de algemene onderhoudskosten, bij voorkeur voor 20 jaar.

Algemene graven mogen worden gebruikt voor het begraven van één persoon, waarbij een gebruiksrecht wordt verleend voor 10 jaar. Verlenging van het gebruiksrecht is niet mogelijk.

Bij het verlenen van het gebruiksrecht wordt afgerekend voor een periode van 10 jaar met daarnaast een bijdrage in de algemene onderhoudskosten eveneens voor 10 jaar.

Op de grafplaatsen in de algemene graven berust geen uitsluitend recht. Een volgende overleden parochiaan van een andere familie zal de tweede grafplaats innemen.

Inhoud

OPENEN EN SLUITEN

Openen en sluiten geschiedt voor rekening en risico van de grafgerechtigden. Daarvoor is een tarief vastgesteld dat zal worden verhoogd met ± 50 % indien het openen en sluiten moet plaatsvinden op zaterdag. Het tarief kan wijzigen bij kostenstijging.

Inhoud

ONDERHOUD

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van onze begraafplaats. Daaronder wordt verstaan het onderhoud aan de kelders, de ruimingen, de zorg voor de ruimingen, het onderhoud van de paden, de hagen en ruimten tussen de graven. Daarvoor wordt een jaarlijkse bijdrage in de kosten aan de grafgerechtigde in rekening gebracht voor een periode van 10 of 20 jaar.
De grafgerechtigden zijn echter voor het onderhoud van de grafdekking zelf verantwoordelijk. Van hem of haar wordt o.a. verwacht de zorg voor het onderhoud van de grafsteen, eventueel voor het door een steenhouwer opnieuw leesbaar maken van de inscripties, voor het herstel en vernieuwing van de voorwerpen of beplanting, het weghalen van verwelkte bloemen, enz.

Inhoud

GRAFBEDEKKING

Het aanbrengen van grafbedekking is alleen mogelijk ter grootte van de grafkelders waarin is begraven. Over de ruimten voor, achter en tussen de grafkelders kan niet worden beschikt. Wel is toegestaan in de door het bestuur aangelegde beplantings- of grindstroken steekvazen voor bloemen aan te brengen.

Deze vazen staan ter beschikking opgesteld bij de kranen aan de achterzijde van de kerk.

Monumenten of gedenktekenen mogen slechts worden geplaatst na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Daartoe moeten de tekeningen met bijbehorende toelichting over maten en materiaal alsook de tekst aan de beheerder worden toegezonden.

De algemene graven zijn reeds voorzien van liggende banden, afgevuld met Verdi-Alpi-split. Daaraan mag niets worden gewijzigd. De grafgerechtigden worden in de gelegenheid gesteld een naamsteen aan te brengen van 50 x 40 x 5 cm, eventueel met zadel- of puntdakje, gelegd op een stelstrip van 50 x 8 x 5 cm. Daarnaast mogen beplantingsbakjes of –schaaltjes van maximaal 40 cm doorsnede binnen de banden op het split worden geplaatst, uiteraard binnen de 50 % van de ruimte.

Voor de particuliere graven die zijn geschakeld, gelden dezelfde regels als voor de algemene graven. Men kan evenwel kiezen voor een naamsteen voor 2 overledenen met de maten 70 x 55 x 5 cm en een stelstrip van  55 x 8 x 5 cm of twee naamstenen zoals aangegeven bij algemene graven. Daarbij kan over de gehele ruimte binnen de banden worden beschikt voor het plaatsen van beplantingsbakjes.

Voor vrijliggende particuliere graven zijn meer mogelijkheden voor grafbedekking te weten:

  1. omliggende banden van minimaal 12 en maximaal 25 cm breed, waarbinnen plaats voor split, naamsteen of –stenen en beplantingsbakjes.
  2. liggende banden zoals onder 1, doch minimaal 12 cm dik, waardoor het mogelijk is binnen de banden aarde aan te brengen voor het beplanten met kruipende of laagblijvende vaste planten Het planten van opgaande heesters, coniferen of boompjes is niet toegestaan.
  3.  Omliggende banden van 22 tot 25 cm breed en minimaal 8 cm dik, waarop geplaatst een zerk van     minimaal 8 cm dik, die rondom minimaal 3 cm op de banden rust. Bij de drie eerder genoemde uitvoeringen is het  mogelijk een staand kruis of staande lettersteen van maximaal 90 cm hoog aan te brengen op de  achterband (wordt dan voetplaat)

Inhoud

URNENMUUR

Asbussen worden uitsluitend geplaatst in de nissen van de urnenmuur. Er zijn eigen nissen beschikbaar voor 2 asbussen en algemene nissen voor asbussen van niet-verwante overledenen.

Het bestuur kan bij uitzondering op schriftelijk verzoek en onder nader te stellen voorwaarden en tarieven, voor bijzetting van asbussen in particuliere graven toestemming verlenen. Het bestuur staat echter bijzetting van een asbus in of op een algemeen graf nimmer toe.

Inhoud

KOSTENINDICATIE

Bij het samenstellen van deze brochure ( 01-03-2015) is een volgende kostenindicatie te geven voor begraven op de begraafplaats “In Loco Pascuae”:

 

ALGEMENE GRAVEN
grafrecht voor 10 jaar (voor 1 overledene)

500,00

openen en sluiten (zie ook blz.9)

550,00

bijdrage algemeen onderhoud (10 jaar

360,00

recht tot plaatsing van naamsteen

50,00

totaal

1460,00

 

PARTICULIERE  GRAVEN
grafrecht voor 20 jaar (voor 2 overledenen)

3000,00

openen en sluiten (zie ook blz.9)

550,00

bijdrage algemeen onderhoud (20 jaar)

1200,00

recht tot plaatsing van naamsteen

50,00

totaal

5000,00

URNENMUUR
Eigen nis                                  2 asbussen – 20 jaar

1000,00

Algemene nis                                 1 asbus – 20 jaar

500,00

Kosten voor bijzetting

50,00

 

Inhoud

TOELICHTING

Alle rechten en plichten voor rechthebbenden en/of gebruikers staan vermeld in het reglement van “In Loco Pascuae “, zie onze Website www.degoedeherder-wassenaar.nl.

Het reglement is ook verkrijgbaar bij de beheerder na telefonisch of schriftelijk verzoek. Daarbij ontvangt u dan tevens de meest recente tarieven voor het gebruiksrecht, de kosten van het openen en sluiten van het graf en de bijdragen in de algemene onderhoudskosten.
Beheerder:
Mevr. M. van der Kleij-Molthof, bureau Funam, 06-42693000, email: info@funam.nl

Inhoud