Practische richtlijnen bij uitvaart/begrafenis

PAROCHIE H. AUGUSTINUS

PRACTISCHE RICHTLIJNEN BIJ EEN UITVAART EN/OF BEGRAFENIS

IN DE GOEDE HERDERKERK

STOEPLAAN 4  2243 CZ WASSENAAR

MELDING

Aan de coördinerend koster wordt gemeld, dat iemand is overleden (zie ook bladzijde 6). Dit geschiedt door een familielid of door een begrafenis onderneming.

ORGANISATIE

De  coördinerend koster neemt vervolgens contact op met het pastorale team, teneinde tezamen met de familie de datum en het tijdstip van de uitvaart te bepalen.

Vervolgens neemt hij contact op met

  • Het dameskoor
  • De organist
  • De acoliet
  • De hulpkosters
  • De kerkhofcommissie

 

OPBARING IN DE GOEDE HERDERKERK

De mogelijkheid bestaat, dat de overledene enkele dagen in de kerk  in een speciale ruimte,  de zo genoemde torenkapel  wordt opgebaard.

Indien dit gewenst wordt, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de koster, opdat deze ruimte in gereedheid kan worden gebracht.

Ook maakt de  coördinerend koster afspraken voor een bezoekregeling.

AVONDWAKE

Met de familie wordt besproken of en wanneer er een avondwake wordt gehouden. De coördinerend koster bespreekt de wensen van de familie en de invulling van deze plechtigheid. De coördinerend koster neemt met de familie contact op over de versiering van het priesterkoor en rond de altaartafel.

BLOEMVERSIERING

De coördinerend koster neemt met de familie contact op over de versiering van het priesterkoor en rond de altaartafel.

Men is vrij in de keuze van een bloemist.

Wij hebben goede ervaring met Bloemenhuis Duivenvoorden, Kerkstraat 51, Wassenaar, telefoon 070-51 141 29.

Mocht men voor een andere bloemist kiezen, dan is vooraf contact met de koster noodzakelijk over de invulling van de versiering.

Prijsindicatie: 2 grote vazen ter weerszijden van de altaartafel met inhoud van 1 meter hoog en breed, kosten: ca € 100.- per vaas, e.e.a. afhankelijk van de seizoenen en veilingprijzen.

Een andere mogelijkheid is 2 vazen van dezelfde afmetingen als boven omschreven, en 1 vaas op de altaar treden.

De aangebrachte versiering blijft na de plechtigheid in de kerk achter.

UITVAART

De kerk wordt door de  coörd.koster voor een uitvaart in gereedheid gebracht.

De viering:  (Eucharistieviering, Communieviering of een Woord en Gebedsdienst) geschiedt bij voorkeur door de parochiegeestelijke.

Indien de wens bestaat, om de plechtigheid te doen geschieden door een andere RK geestelijke, dan dient dit voor de plechtigheid bekend gemaakt te worden aan de koster, zodat het bestuur eventueel vooraf de gelegenheid heeft, om contact op te nemen met deze geestelijke.

UITVAARTBOEKJES

De Goede Herderkerk beschikt over standaard uitvaartmissaaltjes waaruit voor de lezingen en gezangen door de familie een eigen keuze kan worden gemaakt.

Een andere mogelijkheid is dat de boekjes door de familie zelf worden geregeld en gedrukt in overleg met de begeleidende geestelijke of de koster.

Bij de laatste optie altijd 20 exemplaren extra laten drukken, wanneer er van de diensten van het dameskoor gebruik gemaakt wordt. Deze 20 exemplaren moeten voor de plechtigheid worden aangeboden aan mevrouw Gubbels (contactpersoon dameskoor) of worden afgeleverd bij de koster.

COLLECTE

Het is een traditioneel gebruik in de R.K. Kerk om tijdens een Eucharistieviering een collecte te houden. De opbrengst van deze collecte zal ten goede komen aan heilige missen ter nagedachtenis van de overledene en dient verder tot instandhouding van De Goede Herderkerk en de parochie.

Door het bestuur wordt geen toestemming verleend om voor andere doeleinden te collecteren.

Als wordt besloten om geen collecte te houden, dan zal een passende vergoeding, vast te stellen door de penningmeester, worden gevraagd.

COMMUNICEREN

Tijdens de Eucharistieviering wordt de Heilige Communie uitgereikt. Ook bestaat de mogelijkheid om vanaf uw zitplaats de communie te ontvangen. Een en ander dient vooraf met de celebrant te worden besproken. Het is zeker niet de bedoeling, dat alle aanwezigen ter communie gaan. Alleen diegenen, die zich door de doop verbonden voelen met de katholieke kerk worden uitgenodigd te communiceren.

ZANGKOOR

De plechtigheid wordt begeleid door het dameskoor van de Goede Herderkerk. Dit koor staat onder leiding van de organist. De kosten hiervan vallen onder het stipendium. Indien gewenst is het mogelijk dat een ander koor en/of solisten aan de plechtigheid meewerken. Alle kosten hiervan komen voor eigen rekening. Een verrekening van kosten door de parochie kan in dat geval niet plaatsvinden.

TOESPRAKEN TIJDENS DE VIERING

Teneinde het aantal toespraken, en de lengte ervan beperkt te houden, dient er vóór de viering overlegd te worden met de celebrant cq. de pastoor.

Op die manier kan hij rekening houden met de lengte van de viering en kan hij het zangkoor en de  coörd.koster inlichten.

STIPENDIUM

Dit is de vergoeding aan de kerk voor alle geboden diensten.

Hieronder wordt verstaan de huur van het kerkgebouw, met al haar faciliteiten, waaronder het opbaren van de overledene in de torenkapel indien die wens bij de familie zou bestaan, en op verzoek eventueel een avondwake.

De hoogte van het stipendium is door het bestuur vastgesteld op € 600.- (per 1-1-2013). Dit bedrag is exclusief het stipendium voor de celebrant, indien deze geen lid is van het pastorale team van onze parochie. Deze vergoeding aan de kerk zal U tezamen met de overige kosten van de begrafenis door de begrafenisonderneming op één totaalnota in rekening worden gebracht.  Bij een begrafenis op ons eigen kerkhof “In Loco Pascuae” worden de kosten hiervan U rechtstreeks door de kerkhofbeheerder toegezonden.

ENKELE TELEFOON-NUMMERS DIE VOOR  U VAN BELANG KUNNEN ZIJN

Hr. A.F. Wessel,
coördinerend koster, tel.  06- 53 68 00 15

Mw. J.C. Gubbels,
contactpersoon dameskoor, tel. 070- 51 785 40

Mw. C. de Jongh-Bastiaanse
Secretariaat, tel. 070- 51 782 78

Mevr. M. van der Kleij-Molthof, bureau Funam, email: info@funam.nl; tel. 06-42693000
Beheerder kerkhof

Wassenaar,  maart 2015/augustus 2017

Appendix