Bedevaartseizoen

Op zaterdag 9 mei zou de opening van het bedevaartseizoen van de Martelaren van Gorcum plaatsvinden. We zouden de Eucharistie vieren waarna Broeder Johan te Velde OSB een lezing zou verzorgen.

U zult begrijpen dat de plechtige opening van het seizoen niet kan doorgaan op de wijze die we voor ogen hadden. Anderzijds willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Voor de lezing kunnen we een online alternatief aanbieden.

U kunt deze lezing volgen vanaf zaterdag 9 mei via het YouTube-kanaal van het bisdom. U dient zich hiervoor aan te melden, zodat we u de link kunnen sturen waarmee de video na publicatie een week bekeken kan worden. Als u zich aanmeldt, kunt u daarbij ook vragen mailen die u de inleider wilt stellen.
Aanmelden kan tot 7 mei via Annemieke de Jong (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl).
Deze lezing is ook onderdeel van de activiteiten in het “Jaar van het Woord van God”. Broeder Johan te Velde zal in de lezing ingaan op “het Woord van God” in de liturgie en in het bijzonder op de taak van de lector of lectrice bij het lezen van het Woord van God.
Van harte wil ik u uitnodigen voor deze online-lezing.

Daarnaast wil ik u vragen om deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden. Met name zouden we de lectoren en lectrices graag bereiken met deze uitnodiging.
We hopen u allen op deze wijze een goed alternatief te bieden binnen de mogelijkheden die de huidige situatie van het coronavirus ons biedt.
Met hartelijke groet,
Pastoor Jack Glas

Custos Bedevaartsoord H.H. Martelaren van Gorcum
Over de inleider:
Drs. Johan te Velde (1954) was dertig jaar lang werkzaam in het basispastoraat, de liturgische toerusting en het bisdombestuur van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. Broeder Johan te Velde schreef al eerder een brochure over de taak van lector in de liturgie. Ook kennen we hem als auteur van het boekje “Thuiskomen in de liturgie”. Dit is verkrijgbaar bij het bisdom (bureau@bisdomrotterdam.nl).

Brielle, 29 april 2020

Boodschap aan de Zorg

Rotterdam, 6 mei 2020

Aan: de medewerkers in de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg en aan mantelzorgers

We worden op dit moment gevraagd om uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden. In uw werk en door de zorg die u verleent is dat vaak niet mogelijk. Met de videoboodschap die vandaag op de website bisdomrotterdam.nl is geplaatst wil ik u graag groeten en een hart onder de riem steken.

De boodschap is opgenomen bij het beeld van de barmhartige Samaritaan bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37) vertelt hoe iemand wordt overvallen door rovers die hem halfdood langs de kant van de weg laten liggen. Er komen eerst twee mensen voorbij die niet met hem in aanraking willen komen. Een priester en een leviet maken een grote boog van waarschijnlijk veel meer dan anderhalve meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier langs. Hij ziet de hulpeloze man en wordt tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem toe, tilt hem op zonder die anderhalve meter in acht te nemen en brengt hem in veiligheid.

Ik hoop dat dit beeld van de barmhartige Samaritaan mensen doet denken aan ieder die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewijding die dat vraagt. Mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd helden genoemd. Maar het woord ‘held’ kan ook zo gauw weer verbleken. Het is tenslotte niet lang geleden dat zorgmedewerkers aandacht vroegen voor hun inkomen en waardering vanuit de samenleving.

Ik hoop en bid dat ook als het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien een medicijn vinden om het te stuiten, de waardering voor de zorg blijft. De zieken verzorgen en nabij zijn is een werk van barmhartigheid. Dat verdient steun vanuit de samenleving met alle waardering en faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis afneemt.

Met vriendelijke groet en in gebed verbonden,

+ J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Bekijk de video op www.bisdomrotterdam.nl (https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/video-boodschap-van-bisschop-van-den-hende-aan-de-zorg)

Paasbrief

Paasbrief Nederlandse bisschoppen 08 04 2020

In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan via deze pagina

Hieronder vindt u de tijdstippen en voorgangers

5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan + diaken Winnubst

9 april                19.00u Witte Donderdag                             Pastoor  + diaken Brink

10 april             15.00u Kruisweg                                            Diaken Winnubst + Pastoor

                           19.00u Kruishulde                                        Kapelaan

11 april              21.30u Paaswake                                         Kapelaan en diaken Brink

12 april              10.00u  Eerste paasdag                               Pastoor + diaken Winnubst

Update maatregelen corona virus

Bijgaand vindt u de link naar de website van ons bisdom Rotterdam, met een update van de maatregelen inzake het coronavirus.

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus

Vragen zijn welkom via e-mailadres a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of telefonisch: 010-2815183.

Digitaal collecteren tijdens livestream misvieringen

De wereld is in de ban van het Coronavirus en beveelt aan om contante betalingen te vermijden en bij voorkeur te pinnen’. Hoe doen we dat dan met de collectes in de kerk? Zijn we als parochie(kern) daar wel op voorbereid? Jazeker, we waren er al mee bezig en we kunnen u al een mooie digitale oplossing aanbieden. U kunt vanaf nu digitaal geven voor de collectes via de Givt-app! [Lees meer…]

Streaming misviering

Aanstaande zondag 29 maart kunt u de de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan via het youtube kanaal: https://youtu.be/NxePO6tbSis of via Facebook: https://www.facebook.com/H.Augustinusparochie/

Wij verzoeken u zeer dringend niet in te loggen via de website van de parochiekern H. Joannes de Doper ter voorkoming van de overbelasting van de site! Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Het aanvangstijdstip van de viering is 10.00 uur.

U kunt tijdens de viering ook vanuit huis meedoen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app (zie de bijlage met de instructie om alvast de app te downloaden).

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Informatie over maatregelen omgaan met het corona virus

A. Maatregelen m.b.t. omgaan met het corona virus (28 februari 2020)

1. Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
2. De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden.
3. De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
4. Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
5. Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Neem de algemene persoonlijke hygiënemaatregelen die het RIVM adviseert in acht:
o Regelmatig handen wassen
o In de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen
o Papieren zakdoekjes gebruiken
o Geen handen schudden

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

B. Aanvullende richtlijnen n.a.v. veel gestelde vragen (13 maart 2020)

I. SACRAMENTEN

1. Hoe moet worden omgegaan met het gebruik van water bij het sacrament van het doopsel?

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die eenmalig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als bedienaar van het doopsel vóór en na de doopbediening de handen. Het gezegende doopwater dient nadien in het sacrarium (meestal aanwezig in de sacristie) te worden gegoten.

2. Hoe moet worden omgegaan met zalving bij doopsel, vormsel, sacrament van de zieken?

Algemeen advies/richtlijn:
o Was als bedienaar vóór en na de zalving de handen.
o Wanneer direct lichamelijk contact bij de zalving vermeden moet worden, kan gebruik worden gemaakt van een zgn.’virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te worden verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerpmateriaal kunnen worden beschouwd.

Bij het sacrament van de zieken moet onderscheid gemaakt worden tussen mensen die in algemene zin ernstig ziek zijn én degenen die met het coronavirus zijn besmet:
o Bij mensen die in algemene zin ernstig ziek zijn: zie algemeen advies/richtlijn
o Bij mensen die met het coronavirus zijn besmet en die in een ziekenhuis zijn opgenomen, vraag naar de richtlijnen van de instelling.

3. Welke maatregelen zijn van belang voor de viering van de Eucharistie?

Neem de bovenstaande (5) maatregelen van de bisschoppen genoemd in het kader onder A in acht.

Het communiceren op de hand geldt ook in kleine kring, zoals in religieuze communiteiten en wanneer de H. Communie thuis wordt uitgereikt.

Als door de omstandigheden de communie wordt verlangd, maar niet ontvangen kan worden, kan met de desbetreffende persoon gesproken worden over de geestelijke communie, die zonder sacramentele nuttiging een innige vereniging met Christus bewerkt.

Indien het niet mogelijk is een eucharistieviering bij te wonen, adviseer gelovigen gebruik te maken van de mogelijkheden die radio, TV en internet bieden (bv. Radio Maria met dagelijkse Eucharistievieringen om 9.00 uur en 19.00 uur, Eucharistieviering op zondag door KRO om 10.00 uur, Katholiekleven.nl).

Waar publieke liturgische zondagsvieringen niet kunnen plaatsvinden, kunnen priesters privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie vieren. Zo wordt de kracht van het plaatsvervangend gebed getoond.

De handwassing tijdens de eucharistieviering moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien worden de handen afgedroogd met een schone handdoek, die eenmalig gebruikt en daarna gewassen wordt. Het wordt aanbevolen de handwassing te herhalen na het communie-uitreiken.

Zorg voor een telkens (bij elke viering) schoongewassen kelkdoekje.

Het drinken uit de kelk is voorbehouden aan de hoofdcelebrant. Bij concelebratie communiceren de concelebrerende priesters voor de geldigheid onder beide gedaanten door indoping (‘per intinctionem’) van de heilige hostie. Een assisterende diaken kan de communie onder één gedaante ontvangen en indien dit gewenst is onder beide gedaanten door indoping. De kelk wordt alleen door de hoofdcelebrant gepurificeerd.

Bij de woord- en communieviering wordt de communie -vgl. in de eucharistieviering- uitgereikt (in de hand) alleen door de persoon die de viering leidt.

Mocht de uitreiking van de H. Communie door alleen de celebrant ondoenlijk zijn, dan kan een medepriester, diaken of andere bedienaar assisteren, mits zij direct voor en na de uitreiking zorgvuldig hun handen wassen en ontsmetten met desinfecterende handgel.

4. Op welke manier vinden collectes plaats?

In plaats van het doorgeven van collecteschalen verdient het aanbeveling om collectes voorlopig bij de uitgang van de kerk te houden. Dit betekent dat collectanten aan het einde van de viering bij de deur van de kerk met een collecteschaal staan. Nadien dienen de collectanten zorgvuldig hun handen te wassen.

II. PASTORALE CONTACTEN

1. Hoe kunnen pastorale contacten met de gelovigen worden onderhouden bij verdere verspreiding van het virus?

Maak optimaal gebruik van de moderne communicatiemiddelen (telefoon, email, facetime, skype, e.a.).

Houd gepaste afstand van mensen die verkouden zijn/hoesten.
Dit geldt ook bij het sacrament van boete en verzoening, zowel wanneer de biecht plaatsvindt in een biechtstoel alsook elders.

Als het mensen betreft die thuis of in het ziekenhuis, in quarantaine of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richtlijnen van de instelling.

III. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande vergaderingen en bijeenkomsten van besturen, pastorale team, catechese-groepen, parochiekern-commissies, koorrepetities e.a. voortgang vinden?

Het houden van samenkomsten in grotere groepen wordt ontraden.

IV. VOORZIENINGEN

1. Welke voorzieningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, secretariaatsruimte, vergaderzaal, toiletten?

Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regelmatig geventileerd en goed schoon gemaakt worden.

Zorg voor desinfecterende handgel, vloeibare handzeep, papieren handdoeken e.d.

Verwijder handdoeken waaraan ieder zijn/haar handen kan afdrogen.

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Regelmatig handen wassen
• In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
• Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

• tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)