Update maatregelen corona virus

Bijgaand vindt u de link naar de website van ons bisdom Rotterdam, met een update van de maatregelen inzake het coronavirus.

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus

Vragen zijn welkom via e-mailadres a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of telefonisch: 010-2815183.

Digitaal collecteren tijdens livestream misvieringen

De wereld is in de ban van het Coronavirus en beveelt aan om contante betalingen te vermijden en bij voorkeur te pinnen’. Hoe doen we dat dan met de collectes in de kerk? Zijn we als parochie(kern) daar wel op voorbereid? Jazeker, we waren er al mee bezig en we kunnen u al een mooie digitale oplossing aanbieden. U kunt vanaf nu digitaal geven voor de collectes via de Givt-app! [Lees meer…]

Streaming misviering

Aanstaande zondag 29 maart kunt u de de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan via het youtube kanaal: https://youtu.be/NxePO6tbSis of via Facebook: https://www.facebook.com/H.Augustinusparochie/

Wij verzoeken u zeer dringend niet in te loggen via de website van de parochiekern H. Joannes de Doper ter voorkoming van de overbelasting van de site! Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Het aanvangstijdstip van de viering is 10.00 uur.

U kunt tijdens de viering ook vanuit huis meedoen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app (zie de bijlage met de instructie om alvast de app te downloaden).

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Informatie over maatregelen omgaan met het corona virus

A. Maatregelen m.b.t. omgaan met het corona virus (28 februari 2020)

1. Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
2. De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden.
3. De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
4. Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
5. Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Neem de algemene persoonlijke hygiënemaatregelen die het RIVM adviseert in acht:
o Regelmatig handen wassen
o In de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen
o Papieren zakdoekjes gebruiken
o Geen handen schudden

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

B. Aanvullende richtlijnen n.a.v. veel gestelde vragen (13 maart 2020)

I. SACRAMENTEN

1. Hoe moet worden omgegaan met het gebruik van water bij het sacrament van het doopsel?

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die eenmalig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als bedienaar van het doopsel vóór en na de doopbediening de handen. Het gezegende doopwater dient nadien in het sacrarium (meestal aanwezig in de sacristie) te worden gegoten.

2. Hoe moet worden omgegaan met zalving bij doopsel, vormsel, sacrament van de zieken?

Algemeen advies/richtlijn:
o Was als bedienaar vóór en na de zalving de handen.
o Wanneer direct lichamelijk contact bij de zalving vermeden moet worden, kan gebruik worden gemaakt van een zgn.’virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te worden verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerpmateriaal kunnen worden beschouwd.

Bij het sacrament van de zieken moet onderscheid gemaakt worden tussen mensen die in algemene zin ernstig ziek zijn én degenen die met het coronavirus zijn besmet:
o Bij mensen die in algemene zin ernstig ziek zijn: zie algemeen advies/richtlijn
o Bij mensen die met het coronavirus zijn besmet en die in een ziekenhuis zijn opgenomen, vraag naar de richtlijnen van de instelling.

3. Welke maatregelen zijn van belang voor de viering van de Eucharistie?

Neem de bovenstaande (5) maatregelen van de bisschoppen genoemd in het kader onder A in acht.

Het communiceren op de hand geldt ook in kleine kring, zoals in religieuze communiteiten en wanneer de H. Communie thuis wordt uitgereikt.

Als door de omstandigheden de communie wordt verlangd, maar niet ontvangen kan worden, kan met de desbetreffende persoon gesproken worden over de geestelijke communie, die zonder sacramentele nuttiging een innige vereniging met Christus bewerkt.

Indien het niet mogelijk is een eucharistieviering bij te wonen, adviseer gelovigen gebruik te maken van de mogelijkheden die radio, TV en internet bieden (bv. Radio Maria met dagelijkse Eucharistievieringen om 9.00 uur en 19.00 uur, Eucharistieviering op zondag door KRO om 10.00 uur, Katholiekleven.nl).

Waar publieke liturgische zondagsvieringen niet kunnen plaatsvinden, kunnen priesters privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie vieren. Zo wordt de kracht van het plaatsvervangend gebed getoond.

De handwassing tijdens de eucharistieviering moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien worden de handen afgedroogd met een schone handdoek, die eenmalig gebruikt en daarna gewassen wordt. Het wordt aanbevolen de handwassing te herhalen na het communie-uitreiken.

Zorg voor een telkens (bij elke viering) schoongewassen kelkdoekje.

Het drinken uit de kelk is voorbehouden aan de hoofdcelebrant. Bij concelebratie communiceren de concelebrerende priesters voor de geldigheid onder beide gedaanten door indoping (‘per intinctionem’) van de heilige hostie. Een assisterende diaken kan de communie onder één gedaante ontvangen en indien dit gewenst is onder beide gedaanten door indoping. De kelk wordt alleen door de hoofdcelebrant gepurificeerd.

Bij de woord- en communieviering wordt de communie -vgl. in de eucharistieviering- uitgereikt (in de hand) alleen door de persoon die de viering leidt.

Mocht de uitreiking van de H. Communie door alleen de celebrant ondoenlijk zijn, dan kan een medepriester, diaken of andere bedienaar assisteren, mits zij direct voor en na de uitreiking zorgvuldig hun handen wassen en ontsmetten met desinfecterende handgel.

4. Op welke manier vinden collectes plaats?

In plaats van het doorgeven van collecteschalen verdient het aanbeveling om collectes voorlopig bij de uitgang van de kerk te houden. Dit betekent dat collectanten aan het einde van de viering bij de deur van de kerk met een collecteschaal staan. Nadien dienen de collectanten zorgvuldig hun handen te wassen.

II. PASTORALE CONTACTEN

1. Hoe kunnen pastorale contacten met de gelovigen worden onderhouden bij verdere verspreiding van het virus?

Maak optimaal gebruik van de moderne communicatiemiddelen (telefoon, email, facetime, skype, e.a.).

Houd gepaste afstand van mensen die verkouden zijn/hoesten.
Dit geldt ook bij het sacrament van boete en verzoening, zowel wanneer de biecht plaatsvindt in een biechtstoel alsook elders.

Als het mensen betreft die thuis of in het ziekenhuis, in quarantaine of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richtlijnen van de instelling.

III. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande vergaderingen en bijeenkomsten van besturen, pastorale team, catechese-groepen, parochiekern-commissies, koorrepetities e.a. voortgang vinden?

Het houden van samenkomsten in grotere groepen wordt ontraden.

IV. VOORZIENINGEN

1. Welke voorzieningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, secretariaatsruimte, vergaderzaal, toiletten?

Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regelmatig geventileerd en goed schoon gemaakt worden.

Zorg voor desinfecterende handgel, vloeibare handzeep, papieren handdoeken e.d.

Verwijder handdoeken waaraan ieder zijn/haar handen kan afdrogen.

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Regelmatig handen wassen
• In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
• Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

• tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Marriage en Pre Marriage Courses

Vanaf 17 januari, 24 januari en 28 februari worden er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom twee Marriage Courses en een Pre Marriage Course georganiseerd, en wel in Leidschenveen, Alphen en in Rotterdam.

De cursussen zijn bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor. In de acht avonden (Marriage Course) en in zes avonden (Pre Marriage Course) komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Maar niet enkel in theorie:

De communicatie binnen de relatie krijgt een serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een vanzelfsprekend component van hun relatie.

https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/marriage-course-leidschenveen
U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie van de MC Leidschenveen.

https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/marriage-course-2020-alphen-ad-rijn
U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie van de MC Alphen.

https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/pre-marriage-course-februari-2020
U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie van de PMC Rotterdam.

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk zijn de cursussen gebaseerd op de Marriage Course en Pre Marriage Course van Alpha Nederland, met een inleiding op het huwelijk als sacrament. De verdere voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.

Aanmelden kan heel gemakkelijk via bovenstaande links van de Bisdom website. De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl
Met hartelijke groet,
Tjeerd Visser
vicaris-generaal
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
www.bisdomrotterdam.nl

Uw steun voor Vronesteyn

Geef de Kerk toekomst

‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het vissen zijn. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen’. En ze laten alles in de steek om Hem te volgen (Luc.5).

Word donateur
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de Kerk in het bisdom Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid van priesters en diakens ten dienste van allen in de Kerk. Het is nodig om hen vorming en opleiding te geven die passen bij dit bijzondere dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis € 180.000 per jaar.

Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roepingen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, meebidden om roepingen in deze tijd.

Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt u geïnformeerd en uitgenodigd bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Meer informatie via www.vronesteyn.nl

Oproep aan alle parochianen-HERHALING

Beste Parochianen,

De technologie biedt u steeds meer mogelijkheden om vlot informatie uit te wisselen. Met behulp van bijvoorbeeld e-mail kunt u in korte tijd veel mensen bereiken. E-mail is dus een handig communicatiemiddel als het gaat om effectiviteit en tijdsbesparing. Ook het secretariaat van de Goede Herder wil in voorkomend geval u graag per email informeren. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw  email adres, zo u daarover beschikt, aan ons door te geven. U kunt daarvoor gebruik maken van het contact formulier op de website of even het Secretariaat bellen, 070-5178278. Graag dan ook uw telefoonnummers (vast, mobiel) en adresgegevens doorgeven!
Achterin de kerk liggen formulieren waar u desgewenst ook gebruik van kunt maken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Het secretariaat