Mededelingen

Viering Eerste Kerstdag

Omdat er eerste Kerstdag maar 15 parochianen (Nederlands en 35 Fransen) in de Goede Herderkerk aanwezig mogen zijn, het volgende:

De gezamenlijke Mis Frans-Nederlands in de Goede Herder op 25 december om 11.00 uur wordt gestreamed, dus iedereen die deze wil bijwonen via internet vanuit thuis kan de volgende link gebruiken:

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.
De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.
Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.
Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.
Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.
Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.

Aanpassing corona maatregelen

Geachte parochianen,

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms Katholieke kerk uit te breiden. Dit betekent dat alle vieringen na 17.00 uur komen te vervallen .

Tevens moet er voor het bijwonen van de Kerstvieringen worden gereserveerd.

Wanneer u bij de Frans/Nederlandse viering op eerste kerstdag in de Goede Herder om 11 uur aanwezig wil zijn kunt u een mail sturen aan: herder20@bart.nl

Geef aan met hoeveel personen u wil komen.

Pastoor Cees van Vliet zal samen met Père Pierrot voorgaan.

Hartelijke groet,

Beheercommissie/ Pastoraatgroep DGH

Wouter Nolet

Op zondag 21 november ontving de vader van Wouter Nolet in DGH uit handen van kapelaan Boris het kruisje van zijn overleden zoon. De familie had een Mis aangevraagd. Tropenarts Wouter is ongeveer twee  jaar geleden overleden, rond zijn verjaardag, aan Lassakoorts.

In Sierra Leone raakte Wouter besmet bij het opereren en reanimeren van een ernstig zieke zwangere vrouw.  

Onlangs wijdde RTL nieuws een artikel aan hem:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5266662/wouter-nolet-tropenarts-overleden-stichting-familie

Strengere corona maatregels

Beste Parochianen,

In verband met de invoering van de strengere corona maatregels wordt u verzocht de 1,5 meter weer in acht te nemen. Ook zijn mondkapjes verplicht bij het zich verplaatsen in de kerk.

Pastoor Franken

Privacyverklaring

Afscheidsviering en receptie diaken George Brink
Diaken George Brink, locatiereferent in Wassenaar, bereikt op 23 december 2021 de AOW-gerechtigde leeftijd en zal dan onze parochie verlaten. Uiteraard gebeurt dit niet met stille trom.
De afscheidsviering staat D.V. gepland op zondag 12 december 2021 om 14.00 uur in de St. Jozefkerk te Wassenaar. Aansluitend zal er een afscheidsreceptie zijn in de Warenar, Kerkstraat 75 te Wassenaar, van 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).
Het vriendelijke verzoek aan u om de diaken niet in de kerk de hand te schudden. Na de viering gaat hij naar de Warenar en begeeft hij zich onder de gasten. U heeft daar alle tijd om afscheid van hem te nemen.
Cadeau namens de parochie
Het bestuur zal namens de parochie een mooi cadeau aanbieden aan diaken Brink en vraagt de parochianen of zij hieraan willen bijdragen. Tijdens de vieringen op 20/21 en 27/28 november kunt u achter in de kerk uw envelop met geld deponeren. Wilt u liever overmaken dan kunt u een bedrag storten op rekeningnummer NL89 ABNA 0507 0997 29 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. Cadeau diaken Brink.
Coronaregels
De 1,5 meter-regel is inmiddels opgeheven. De kerkdiensten mag u bijwonen zonder dat u een vaccinatiebewijs in de vorm van een QR-code of recente negatieve PCR-test hoeft te laten zien. In de horeca, dus ook in de Warenar, is dit wèl verplicht. Zonder deze informatie heeft u geen toegang tot de Warenar. Het is onzeker of deze regels in december nog zullen gelden.
Vervoer naar en van de Warenar
Voor de mensen die slecht ter been zijn, wordt gezorgd voor vervoer met een bus van Brouwertours. U kunt opstappen bij de St. Jozefkerk, Parklaan 28 te Wassenaar. De bus vertrekt vanaf de kerk om 15.15 uur en zal vanaf de Warenar weer terugkeren naar de kerk om 17.15 uur. U kunt zich tot uiterlijk 2 december opgeven door een mailtje te sturen naar secretariaat@parochie-augustinus.nl of te bellen met 06-10756565 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur). Achter in de Wassenaarse kerken zullen ook intekenlijsten liggen waarop u kenbaar kunt maken dat u graag meerijdt.
Aanmelden voor viering en/of receptie
Om een indicatie te hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen wij vriendelijk u aan te melden voor de viering en/of de receptie. U kunt dit doen door tot uiterlijk 2 december een mailtje te sturen naar secretariaat@parochie-augustinus.nl of te bellen met 06-10756565 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur).
Namens het parochiebestuur,
Pim Kouwenhoven
vicevoorzitter

Geen tienermis op 17 oktober

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt u er op gewezen dat er op zondag 17 oktober GEEN tienermis is met kapelaan Plavcic als celebrant. Voorganger is nu pastor van Vliet voor de mis op zondagmiddag.

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 21 september

Beste Parochianen,

Op dinsdag 21 september, ontvingen wij een verheugend bericht van de bisschoppen over versoepeling van de richtlijnen voor vieringen. Deze versoepeling zal ingaan op zaterdag 25 september a.s. Voor onze eigen parochie betekent dit bericht het volgende:

1. Registreren bij de ingang van de kerk is niet meer nodig.

2. Houd voldoende afstand bij het lopen en zitten in de kerk.

3. Looproutes blijven gehandhaafd.

4. In verband met het vervallen van de 1,5 meter afstandsregel kunnen de touwen waarmee banken zijn afgesloten verwijderd worden.

5. Goede ventilatie tijdens de viering blijft een aandachtspunt!

6. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Er wordt dus geen QR code of coronatoegangsbewijs gevraagd.

7. Volkszang is weer mogelijk. Koren kunnen weer in volledige opstelling zingen, mits ze zich houden aan de regels van het RIVM (zie bijlage). Vaste gezangen kunnen weer gezongen worden.

8. Communie:

– het hoestscherm wordt behouden

– communie wordt uitgereikt met pincet of met de (vooraf gereinigde) hand.

– er dient een middel tot handreiniging aanwezig te zijn op de plek waar de communie wordt uitgereikt.

– tongcommunie mag nog niet.

9. Nog geen handen schudden bij vredeswens.

10. De wijwaterbakjes blijven nog leeg.

Met de bisschoppen zijn wij blij met deze versoepelingen, die weer een stap zijn in de richting van het normale kerkelijke (samen)leven!

Met vriendelijke groet, namens het pastoraal team,

diaken George Brink

Het bericht van de bisschoppen kunt u vinden via deze link: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie

 Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021

Met ingang van 5 juni a.s. voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk.

De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. Met ingang van 5 juni a.s. verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

Maria, Moeder van de Hoop                       Banneux Notre Dame

In Banneux Notre Dame,  gelegen in de Belgische Ardennen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden verlichten”.

Het jaar 2021 heeft als thema Maria als Moeder van de Hoop. Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd worden we aangemoedigd om even los te komen van onze dagelijkse beslommeringen en  ons te herbronnen zodat we hoopvol en verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kijken.

Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks Eén-, Twee- en Vijfdaagse bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.

De Vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers (brancardiers, verpleegkundigen en een arts) voor u klaar.

Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart bekend: 3 t/m 7 september. Deze bedevaart  wordt begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de reismogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Opstal, telefoon 015 – 369 31 48

Reservering misviering

Het is helaas weer nodig om te reserveren voor de komende misvieringen. Dat kunt u doen per email tijdens de openingsuren (di. t/m do. van 09.30 – 12.30)  aan het secretariaat,  email: herder20@bart.nl, tot en met de donderdag middag voorafgaande aan de dag van de viering. Het aantal parochianen dat mag worden toegelaten is maximaal 30.  Bij meer dan 30 aanmeldingen komen de eerste 30 personen het eerst aan de beurt, de overigen krijgen de voorkeur bij de volgende viering. U krijgt bericht bij toelating.  

Het dragen van mondkapjes is verplicht. Samenzang is niet toegestaan en uiteraard houden we 1,5 meter afstand van elkaar, gezinsleden uitgezonderd.

De Beheercommissie en Pastoraatgroep van de Goede Herder

Preek op zondag 11 oktober.

De eerste lezing zegt vandaag: “God zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal hij de tranen  wissen.” Het gaat over de dood. De dood is  misschien het enige taboe wat overgebleven is. We willen er eigenlijk niet aan denken

Een collega werd bij een man in het ziekenhuis geroepen.

De man zegt: “Pastoor, ik heb altijd hard gewerkt. En gezond geleefd. Ik ben net met pensioen. Dus mijn vrouw en ik dachten: Nu gaan we leven. Genieten. We gaan zoveel mogelijk van het leven genieten. We wilden met de camper heel Europa doortrekken.

Pastoor, gisteren stond de specialist aan mijn bed. Hij vertelde me dat ik nog maar kort te leven heb. Ik had alles en nu heb ik niets meer. Natuurlijk, met mijn verstand, (rationeel) weet ik: iedereen gaat dood. Maar met mijn gevoel heb ik altijd gedacht: “Ik niet. Voor mij wordt een uitzondering gemaakt. Gewoon niet aan denken. Pastoor, wat nu? ”

Doen we dit niet allemaal een beetje? Gewoon niet aan denken.

De dood maakt angstig. Is er een manier met deze angst om te gaan? 

Een neef van mij is helemaal niet bang voor de dood. Hij zegt: “Je voelt  niets meer. Je lichaam ontbindt. Je moleculen worden opgenomen in de energie van het heelal.” Dat is een populair geloof. Een enkele keer wordt op het crematorium een laatste boodschap voorgelezen van de overledene. Daar staat soms in: “Ik zal altijd bij jullie zijn. Ik ben niet dood. Ik ben er in de zon en de wind. ik ben in de regen. Ik ben in de bloemen en in de lucht.”

Dit is een populair geloof . Maar persoonlijk vind ik dit niet genoeg. Echt niet .

Het is 26 jaar geleden dat mijn vader overleed. Vorig jaar overleed mijn moeder. Ik voel ze niet in de regen en de zon. Ik voel ze niet in de bloemen. Want wat ik het meeste mis, is hun persoon! Het belangrijkste in je leven zijn toch de mensen van wie je houdt? Als je die voor altijd kwijtraakt, ja, dan is de dood iets om echt bang voor te zijn.

De dood maakt angstig. Is er een manier met deze angst om te gaan?

Ja,  het katholiek geloof in God. Dan raak je je dierbaren niet kwijt. Althans, niet definitief.

De mensen van wie je houdt, leven ze nu nog, in een ander, een nieuw leven bij God.?

Ja, dat geloof ik van harte.

Wanneer je van iemand houdt, wil je hem of haar terugzien.

Liefde. Liefde zegt: “Voor mij ben je niet dood. Voor mij zul je nooit dood zijn.

Voor mij, in mij blijf je leven. Altijd. Hier in mijn hart leef je voort.”

Fundamenteel in ons katholiek geloof is dat God liefde is.

En als God liefde is, zegt Hij dat ook: “Voor mij ben je niet dood.

Bij mij blijf je leven. Altijd.”

We zien elkaar terug, niet als deel van de energie van het heelal, maar als persoon. Als de mensen van wie je houdt.

De eerste lezing zegt: “God zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal hij de tranen  wissen.” Dat kan niet anders, want God is liefde.

Een groep leden van de scouting wordt ingezet bij een rampenoefening. De hulpdiensten gaan oefen in hun coördinatie en de verkenners spelen de figuranten, de gewonden die gevallen zijn bij een ontploffing. Eén van de verkenners, Jopie, ligt op de grond, zogenaamd zwaargewond. Hij ligt er uren en uren en er gebeurt niets. Er ging van alles fout tussen de hulpdiensten en op een gegeven moment waren ze hem vergeten. Aan het eind van de dag realiseren ze zich dat. Ze lopen haastig naar de plek waar hij lag. Daar vinden ze alleen maar een briefje aan een lantaarnpaal met de tekst: “Ben ondertussen doodgebloed en maar lekker naar huis gegaan.”

Uiteindelijk is dit een goede samenvatting van het katholiek geloof. De dood is niet iets om bang voor te zijn De dood is thuiskomen. En thuis, en daar zijn de mensen van wie je houdt. We zien onze dierbaren terug.

Pastoor Franken

Welkom pastoor Franken

Geachte mede-parochianen en in het bijzonder Pastoor Rochus Franken,

Hoe passend om vandaag de parabel te hebben van het bruiloftsfeest van de Koningszoon. De Koning nodigt ons uit voor de bruiloftsviering van zijn zoon. God is hier de Koning en Hij nodigt ons allen uit om bij zijn Zoon te zijn.

Soms lijken we deze uitnodiging niet aan te nemen. Maar dan vraagt hij ons nog een keer en opent ook zijn huis voor iedereen. Een mooie verbeelding van God die altijd voor ons klaar staat. Om sterk te zijn – én te blijven – in geloof, hebben we de begeleiding nodig. Begeleiding die ons tekst en uitleg kan geven over de diepere betekenis van de Bijbelse teksten, de boodschappen van Jezus en de onbegrensde liefde van God voor ons allen.

In de huidige tijden van de pandemie hebben we de stimulerende begeleiding extra nodig. Het is dan ook met groot genoegen dat wij u, Pastoor, als nieuwe voorganger in ons midden mogen verwelkomen. U bent al sinds het begin van de corona-periode actief in de Augustinus Parochie, maar door de omstandigheden hebben we dit nog niet eerder de passende aandacht kunnen geven.

U kent de regio goed en brengt ook weer een stuk nieuwe energie. Het is moeilijk om in deze periode te starten als nieuwe Pastoor van de Augustinus Parochie. De corona-beperkingen maken dat een stuk lastiger, en daarnaast is uw agenda ook direct bezet met het begeleiden van de parochie door deze crisis heen. In de afgelopen periode, heb ik uw betrokkenheid bij ons als Goede Herder mogen ervaren en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het zal een belangrijke periode zijn, waarin wij als drie Wassenaarse kernen meer naar elkaar toe moeten gaan groeien en waarin we gezamenlijk een bloeiende gemeenschap mogen zijn.

Iedere kern heeft hierbij een rijke geschiedenis, zo ook bij ons in de Goede Herder. Uw taak zal mede inhouden het verenigen van de Wassenaarse kernen en het behouden van de bijzondere waarden van deze kernen. Wij bidden tot de Heilige Geest voor wijsheid en verbondenheid en we vragen Onze Lieve Heer om u bij te staan in uw werk en u de kracht te geven, ons bezielend voor te gaan in gebed. Wij zijn u dankbaar voor uw inzet.

Ik vraag u allen in de kerk om met een warm applaus onze pastoor een blijk van welkom te geven en vertrouw op nog vele mooie inspirerende vieringen onder uw leiding.

Frederic Barge, voorzitter Beheercommissie

Nieuw lid beheercommissie

Met ingang van 1 januari 2020 heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus Danielle Landesz-Campen tot lid van de beheercommissie van de parochiekern De Goede Herder benoemd. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Beheercommissie en redactie wensen mw. Landesz veel geluk en succes met haar benoeming. In het verleden heeft zij zich in het bestuur van parochie De Goede Herder jarenlang verdienstelijk gemaakt, onder meer in het taakveld catechese.

De Givt-app

Onze financieel beheerder Ad Ooms heeft alles voor de digitale collecte via Givt geregeld.

Veilig en makkelijk collectegeld geven aan de kerk, ook voor kaarsen, gaat als volgt: open de app.

Selecteer het bedrag dat u wilt geven.

Scan de QR-code of selecteer De Goede Herder uit een lijst.

Givt zorgt ervoor dat uw donatie bij de Goede Herderkerk terecht komt.

Zondagmiddagvieringen

Vanaf oktober zullen in De Goede Herder op zondag de Eucharistievieringen gehouden worden om 16.00 uur.  De frequentie blijft om de twee weken.

Een van de Covid-richtlijnen van het bisdom is dat op een dagdeel slechts één H. Mis mag worden gehouden. Het pastoraal team heeft in overleg met de Franse parochie besloten dat de Fransen de  H. Mis om 11 uur houden.

De Franstalige parochie liet pastoor Franken weten dat er voor een beperkt aantal Nederlanders ook plaats is in hun viering. Reserveren van zitplaatsen op de website van de Franse parochie: https://paroissetlslahaye.com/reservation-des-messes-juillet-2020/

MJ Tiemstra en HR

Eerste H. Mis pastoor Franken in De Goede Herder

Op vrijdag 12 juni ging pastoor Franken voor het eerst voor in de Eucharistieviering. In de kerk want de Mariakapel wordt tijdelijk niet gebruikt. De leden van de beheercommissie en pastoraatgroep waren onder de aanwezigen. Na afloop hebben zij voor het eerst “live” met pastoor Franken gesproken in de parochiezaal. In een prettige open sfeer.

Corona aanpassingen

De beheercommissie en pastoraatgroep hebben samen met onze koster en met een bestuurslid van de Franse parochie de kerk aangepast aan de corona-richtlijnen van de bisschoppen. Alle consequenties van de pandemie zijn besproken, zoals een schoonmaak/desinfectie na elke viering. Tijdens de vieringen wordt in de kerk goed geventileerd. De Mariakapel wordt tijdelijk niet gebruikt; op vrijdag is de H. Mis ook in de kerk.

Voorzitter Frederic Barge heeft op basis van de richtlijnen een gebruiksplan opgesteld. Volgens dit plan moet  bij elke viering  een EHBO-er of BHV-er (bedrijfshulpverlener) in de kerk aanwezig zijn. We zijn heel blij dat Rudolphine, Marion en Nicoline bij toerbeurt bereid zijn deze rol op zich te nemen. Ook moet er bij elke viering een gastheer/gastvrouw bij de ingang van de kerk staan om de parochianen te ontvangen. Op een lijst checkt deze of de parochiaan zich voor de viering heeft aangemeld en stelt hij/zij de triagevragen betreffende de gezondheid van de parochiaan. Nadat de parochiaan zijn/haar handen heeft gedesinfecteerd wordt de parochiaan naar zijn/haar zitplaats verwezen. De zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand van elkaar. Gezinsleden kunnen wel dichter bij elkaar zitten. De lector zal de verdere gang van zaken uitleggen.                                          

MJ Tiemstra en HR  

Preek op Sacramentsdag van pastoor Franken.  U mag weer komen! Vertel het door!

Het was een onzekere rare tijd.  Gelukkig, alles gaat langzaam weer beginnen. Het geeft me een dubbel gevoel. Aan de ene kant: gelukkig u bent er weer. U mag weer komen en de Communie ontvangen. Aan de andere kant: ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Dat je moet reserveren voor je naar de Mis kunt. Als kerk wil je open zijn, gastvrij. Iedereen mag binnen komen. Maar de overheid eist een reserveringssysteem.

Tijdens deze coronacrisis is me iets opgevallen. Wat zij er veel praatprogramma’s op televisie! Wat wordt er veel gepraat over corona. Uren per dag. Dat geldt eigenlijk voor alles wat er gebeurt in onze maatschappij. Op televisie wordt er eindeloos over gepraat in allerlei praatprogramma’s. Woorden woorden woorden. Eindeloos.

Vraagt u zich dat ook wel eens af wat voor effect dat op ons heeft, dat vele gepraat op televisie? Onbewust heeft dit het volgende effect: Woorden hebben steeds minder invloed. Ze worden goedkoop. Ze betekenen niets meer.

We vieren vandaag op Sacramentsdag dat we méér nodig hebben dan woorden. We hebben iets anders nodig.

 

Ze was 89. Tien jaar geleden verloor ze har man. Ze had geen kinderen

Ze had een beroerte gehad. Ze kon niet praten, De arm waarmee ze schreef was verlamd. Ze kon geen briefje meer schrijven. Ze kon niet meer zeggen wat ze bedoelde.

Hoe eenzaam ben je dan?

Op een ochtend merkte de zuster dat ze stervende was. De zuster deed toen iets bijzonders. Ze bleef toen haar dienst afgelopen was.. Ze nam de tijd. Ze ging aan haar bed zitten. Ze hield haar hand vast. Ze heeft uren daar gezeten. En een verdrietige eenzame vrouw stierf met een wonderschone glimlach op haar gezicht omdat er iemand was die haar hand vasthield.

Toen ik dat verhaal hoorde dacht ik: Alsjeblieft niet zoveel dure woorden, liever, veel liever een eenvoudig gebaar. Iemand die je hand vasthoudt.

We hebben iets anders nodig dan woorden. In de tweede lezing hoorden we: “Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus?” Met lichaam bedoelt de Bijbel meer dan alleen een fysiek lichaam. Het gaat om de hele persoon. Jezus zegt: Dit ben ik zelf!

Geen dure woorden. Een stukje brood. Maar ieder Mis zegt Jezus in de Communie tegen u:  “Dit ben ik zelf.  Ik hou van je. Ik ken je dromen, je ideeën, je idealen. Je pijn, angst en verdriet voel ik ook. Jij bent voor mij een fantastisch mooi mens. Een fantastisch mooi mens. Ik hou van je: mijn liefde voor jou zit heel diep. Ik geef mijzelf aan jou in iedere Communie. Daarmee wil ik je een nog mooier mens maken.”

In mijn eerste parochie was een groot kerkplein . Na afloop stonden de mensen daar in het zonnetje na te praten. Die gesprekken gingen vaak zo: Oh het was druk. Of: er zaten niet zoveel mensen. Her koor zong vandaag weer fantastisch. Het koor van de buurtparochie is veel minder. Je kan merken dat de stemmetjes daar ouder worden. De pastoor, ach de pastoor.

De preek was weer veel te… kort.

De preek, het koor enz. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Laten we bidden dat onze koren weer snel de vieringen mogen opluisteren.

Maar is dat het waar het hier uiteindelijk om gaat? Ze zijn belangrijk. Maar ze zijn voorbereiding op het echte doel. Namelijk: U ontmoet in de Communie Christus zelf. Christus zelf! Dat is gigantisch! Christus zegt iedere Communie: Ik geef mijzelf. Ik wil je een nog mooier mens maken

Woorden zijn ook hier goedkoop. Misschien ervaren we dit alleen als het stil wordt in ons.

In de stilte mogen we Hem horen zeggen: “Ik hou van je. Van mijn liefde kun je niet van gescheiden worden. Door niets, door niemand, nooit.”

U mag hier weer komen. En hopelijk snel helemaal zonder beperkingen. Laat aan elkaar, laat aan uw bekenden in de parochie weten hoe fantastisch dit is. Vertel het door!

Beste parochianen

 Zoals u in het persbericht van de bisschoppen hieronder kunt lezen, kunnen de liturgievieringen met kerkgangers hervat worden. Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben echter een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil je daadwerkelijk  weer met elkaar kunnen vieren. Het zijn allemaal voorzorgen, gericht op onze veiligheid. We gaan ons uiterste best doen al die voorwaarden zo snel mogelijk te realiseren. Het is echter zo ingewikkeld, dat we niet kunnen beloven dat we begin juni halen. Houdt u daarom deze website in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie.

 Pastoor Franken

 Bericht van de bisschoppen:

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig  te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Downloads:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER. 

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN

Ter bemoediging: preek pastoor Franken op 26 april. De derde zondag van Pasen.

Stel je voor: Je bent journalist. Je wordt uitgezonden naar Syrië. Je loopt met je cameraploeg door een platgebombardeerde wijk. Geen gebouw staat meer overeind. Je ziet alleen maar puin. De stof van het puin prikkelt je neus. “Mijn God”, denk je, “wat doen mensen elkaar aan.” Jouw cameraman stoot je aan. “Kijk daar.”
Je kijkt. “Nee, dat kan niet.” Onder een puinhoop klimt een man vandaan. Hij sleept met houten planken. Hij begint een marktkraampje te bouwen.
Hij pakt een groot spandoek en schildert: “Vanaf morgen is onze winkel weer open.”
Je loopt naar hem toe en zegt: “Goede man, kijk om je heen. Aan wie wil je verkopen. Wat ga je verkopen?” Hij kijkt je aan met ogen vol verdriet, glimlacht en zegt: “Ik verkoop hoop. Ik verkoop hoop.”

Hoop. Een mens kan niet zonder. Hoop verloren alles verloren.
Twee leerlingen zijn op weg naar Emmaus. Hun droom is in duigen gevallen. Ze kunnen niet zonder hoop. Maar wij ook niet. Dit verhaal gaat over ons. Ook wij kunnen niet zonder hoop.
Je merkt het om je heen in aanloop naar de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag. Iedereen verlangt naar positieve berichten, naar een stukje hoop.

Maar waar vind je hoop?
We kijken naar de wereld, naar onszelf.
Zou het kunnen zijn dat we de verkeerde kant uit kijken?
Voor echte hoop moeten we misschien een andere kant op kijken.
Naar iemand die oneindig groter is dan deze wereld, naar God.

De andere kant op kijken. Dat is wat Jezus die twee leerlingen laat doen.
“Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?” Dit gaat over het kruis. Jezus laat ze 180 graden de andere kant op kijken. Waar ze nooit hoop zouden zoeken. Bij het kruis.

Wat gebeurt er aan het kruis. Wat geeft daar hoop? Heeft u afgelopen Witte Donderdag toevallig “The Passion” gezien? Het verhaal van Jezus kruisiging wordt nagespeeld met Nederlandse popliedjes. Het was een terugblik op de afgelopen tien jaar. Je zag ook de allereerste Passion waar degene die Jezus speelt, een nummer van André Hazes zingt. Dat liedje zegt precies wat Jezus op het kruis doet, wat Jezus tegen u zegt aan het kruis.

“Geef mij nu je angst,
ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.”

Afgelopen Witte Donderdag kwamen er anderen in beeld die dat zongen. Verpleegkundigen op een IC. Ambulance broeders. Mensen van de supermarkt. Ze zongen allemaal.

“Geef mij nu je angst,
ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.”

Dat liedje zegt precies wat Jezus op het kruis doet. “Geef mij nu je angst. Geef mij nu de nacht” Jezus draagt aan het kruis al mijn verdriet, mijn kwaad, mijn zonden.

“Ik geef je er hoop voor terug.” “Ik geef je de morgen terug.” Hij geeft mij in de plaats daarvan Zijn liefde en Zijn hoop, voor terug. Het is een ruil. Het kruis is een gigantische ruil.
Hij draagt mijn kwaad en geeft zijn liefde er voor terug. Deze ruil geeft hoop.

Pastoor, dat met het kruis is toch tweeduizend jaar geleden gebeurd?
Voor ons gebeurt deze ruil iedere keer als we de Communie ontvangen.
Die twee op weg naar Emmaus herkennen Hem bij het breken van het brood.
Dat gaat over de Communie.

Ik bid God elke dag dat deze crisis snel voorbij gaat en dat u allemaal weer gewoon
naar de kerk kunt komen en de Communie kunt ontvangen.
Zo meteen kunt u de geestelijke Communie ontvangen. De diaken zal daarvoor een gebed bidden.

Geestelijke Communie: de kerk leert dat het verlangen naar de Communie hetzelfde oplevert als de Communie daadwerkelijk ontvangen. Wanneer je fysiek niet in staat bent de Communie te ontvangen. Besef op dat moment dat God in de Communie iets speciaals zegt tegen u, jij, jullie zegt:

“Jouw verdriet is ook mijn verdriet
Jouw zorgen zijn mijn zorgen.
Jouw problemen zijn mijn problemen.
Jouw angst is mijn angst.”

Met de Communie voel je dat Iemand in je komt, groter dan al onze problemen, groter dan alles waar we onder lijden,
dan alles waar je bang voor bent. En Hij draagt het allemaal met ons en voor ons.
En dat geeft hoop. Een mens kan niet zonder.

“Geef mij nu je angst,
ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.”

Ter bemoediging. Preek pastoor Franken op eerste Paasdag.
Iemand zegt tegen een collega: “Mooie paaswake, pastoor. Denkt u dat het een verschil uitmaakt?” “Hoezo, dat het een verschil uitmaakt?” “Ja, Pasen”, zegt ze, “maakt het een verschil voor de mensen. Of is het gewoon een vrije dag, zoals Hemelvaart, Pinksteren, En hopelijk kunnen we volgend jaar weer gewoon naar de woonboulevard. Gaat het ergens over of is het gewoon één in een rijtje van vrije dagen?”

Een spannende vraag: Maakt Pasen een verschil in uw leven?

Hopelijk wel. Juist nu in deze enorme crisis.

Diezelfde collega werd bij iemand geroepen. De man zegt: “Pastoor, Ik heb altijd hard gewerkt. Gezond geleefd. Zo vaak mogelijk naar de sportschool. Ik ging vorig jaar met pensioen. Dus mijn vrouw en ik dachten: Nu begint het leven. Genieten , genieten, zoveel mogelijk genieten. Met de caravan gaan we heel Europa door. Pastoor. Ik heb gisteren gehoord dat ik nog heel maar kort te leven heb. Ik had alles ….en nu heb ik niets meer. Ik weet rationeel met mijn verstand, iedereen gaat dood, maar met mijn gevoel heb ik altijd gedacht: Ik niet. Voor mij wordt een uitzondering gemaakt. Het lijkt alsof ik keihard op een muur afga. Ik pieker me suf. Maar ik vind geen weg er om heen. Pastoor, wat nu? ”

Marco Borsato zingt in één van zijn liedjes: “Heb je enig idee wat het met je zou doen
Als je nog maar één dag zou bestaan. Als er nooit meer een morgen zou zijn.”

Ah pastoor, doe gezellig. Daar wil ik helemaal niet aan denken. Ik ook niet. Echt niet.
Maar dan is er nu de coronacrisis. Opeens worden we keihard geconfronteerd met onze sterfelijkheid. En dat is heel angstig. En als ik eerlijk ben, als met de dood alles ophoudt, het definitieve einde van mij is, daar word ik bang van. Dan is het een muur waar je keihard tegenaan botst.

Zou het minder angstig zijn als de dood niet een muur is waar je tegen aan botst?
Maar iets anders? Daar gaat Pasen over.

Wat vieren we? Er is iemand teruggekeerd uit de dood. Jezus Christus is verrezen.
Met Pasen zegt God: Zoals Jezus leefde, zo vol liefde, dat heeft zo’n kracht. Dat is sterker dan alles. Dat overwint het allerergste. Dat overwint zelfs de dood. Voor zo’n manier van leven, voor zo’n liefde is er geen dood meer, nooit meer.

Maar Pasen is niet alleen iets van lang geleden. Pasen is een belofte aan ons. In 2020.
Pasen wil zeggen: ook wij worden vastgehouden in de dood, als ons leven vol liefde is.
God draagt ons in zijn armen en houdt ons vast. Dat maakt de dood iets anders. Door Pasen is de dood geen muur meer. Het wordt een….. naar huis gaan, een thuiskomen. Echt thuis. Thuis met alles wat dat aan warmte en geborgenheid oproept.

Een kleine jongen had leukemie. Zijn ouders hadden alles geprobeerd. Ziekenhuizen afgelopen. Doktoren. De therapieën hielpen niet. Het jongetje was nu terminaal. Hij voelde dat hij dood ging. Op een dag vraagt hij aan zijn moeder: “Hoe is het om dood te gaan. Doet dat pijn?”

De moeder vecht tegen haar tranen. Na een hele tijd zegt ze: “Charlie, weet je nog dat je vroeger de hele dag buiten speelde met je vriendjes en dat je dan avonds voor de televisie van moeheid in slaap. Dat was niet waar je hoorde te slapen, maar in de morgen werd je wakker waar je thuis hoorde – in je eigen bed. Je vader had je naar boven gedragen, en ingestopt. Charlie, ik denk dat doodgaan daar op lijkt. Het is alsof je op een morgen wakker wordt op de plek waar je thuis hoort. En de sterke armen van Jezus hebben je daarheen gedragen.”

Het is ontzettend onzekere allemaal wat er door Corona gaat gebeuren.
Maar Pasen zegt: de dood is geen muur meer. God gaat ons in zijn armen thuisbrengen.

Dit alles maakt de hele coronacrisis niet minder onzeker.
Het mag ons wel minder angstig maken. Dan maakt Pasen een groot verschil in ons leven.

Ter bemoediging. Preek pastoor Franken op Witte Donderdag

Hebt u ooit wel eens bij uzelf gedacht: “Ik ga mijn hele leven al naar de kerk. Al die verhalen. Ik de kerk. Ik heb ze allemaal al gehoord. Ik weet hoe ze aflopen.”

Neem het verhaal van vandaag. We weten al hoe het gaat. Jezus gaat de voeten van zijn leerlingen wassen. Petrus weigert in eerste instantie.

Dat verhaal kennen we al. Maar wat is het effect van zo’n gedachte?
Op het moment dat je denkt: “Oh dat ken ik al”, haak je af. Je luistert niet echt meer. En na afloop denk je: “Ik ben niet echt geraakt. De Mis heeft me niet geïnspireerd.”

Als je geïnspireerd wil worden, moet je iets spannends doen.
Je zou moeten luisteren alsof je iets voor de allereerste keer hoort, alsof dit verhaal helemaal nieuw is voor je is.

Als je zo luistert dan hoor je: dit is eigenlijk een drama!
Dit is een verhaal over liefde, zonder enige grens.
Liefde die nooit, nooit zal zeggen: “Nu hou ik niet meer van je.”
Het is een gigantisch verhaal! Maar omdat je het zo bekend is, vergeet je dat.

Ik ga proberen u dit verhaal als nieuw te laten ervaren door een ander verhaal te vertellen.
Een verhaal dat wel precies hetzelfde betekent.

Het is 1941. Het concentratiekamp Ausschwitz. Een gevangene is ontsnapt uit deze hel
De kampcommandant is boos en wijst als represaille willekeurig 10 mensen aan.
Deze worden in een bunker opgesloten tot ze van honger doodgaan. Het is te afschuwelijk om over na te denken

Bij deze tien is een jonge man. Hij hoort zijn naam noemen.
Het duurt even tot het tot hem doordringt. Hij denkt aan zijn vrouw, zijn kinderen
Hij begint te huilen. God, alsjeblieft, mijn arme vrouw en kinderen.
Hij kijkt om zich heen om hulp. Niets. De anderen denken: “Ik ben blij dat ik het niet ben.” In die stilte klinkt opeens een stem: “Laat mij maar gaan, in zijn plaats.”

Die stem was van een kleine pater Cappucijn, pater Maxilmiliaan Kolbe.
Was het voor hem gemakkelijker omdat hij geen vrouw en kinderen had?
Nee. Ook hij hield van het leven. En van zijn dierbaren. Hij had veel voor de samenleving betekent. Hij was voor tallozen een steun en toeverlaat. En toch: “Laat mij maar gaan, in zijn plaats.” En opeens brak op die afschuwelijke duistere plek iets anders door. Een straal licht.
Een straal van liefde.

Vergis u niet: pater Kolbe had niet “iets” voor een ander over.
Hij gaf zijn leven. Als je je leven geeft, geef je alles.
Dan hou je niets meer over wat van jou is. Niets valt er buiten. Alles is hier echt alles.

Let op: dat hij pater Kolbe alles geeft is hier hetzelfde als in het evangelie. Dat is de overeenkomst. Op Witte Donderdag gebeurt dit ook. Jezus geeft alles!

Jezus zegt: ” Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.”
Dat is: “Dat ben ik zelf. Mijn persoon. Morgen aan het kruis geef ik ze aan je. Geef ik mijn leven. Geef ik dus alles aan jou, aan jullie. Uit liefde. Ik hou van je. Voortaan, bij ieder communie geef ik je alles.”

Het klinkt vroom. Maar het heeft een praktische consequentie. Juist nu hebben we deze liefde nodig voor de coronacrisis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het spotje van de overheid. Alleen samen. We moeten allemaal een stuk ik-gerichtheid los laten.
En niet voor even. Het gaat lang duren, als je het laatste nieuws moet geloven. Premier Rutte heeft ons dinsdag nog aangespoord vol te houden.

Ja, je weet dat je als christen van je naaste moet houden als van jezelf. Als je eerlijk tegenover jezelf bent weet je: Dat is soms best zwaar. Het gaat zo in tegen je ik-gerichtheid.

Misschien kun je die ik-gerichtheid pas los laten, als je weet dat je veel liefde krijgt.
Als je dat weet kun je liefde geven. Misschien kun je pas echt van je naaste houden van jezelf, als je beseft dat jezelf een oneindig geliefd mens bent. Als je beseft dat jezelf een onvoorwaardelijk geliefd mens bent.

En dat bent u, jij, jullie.
Omdat God tegen u, jij, jullie zegt: Ik hou van je
Zoveel dat ik je mijn leven geef in de Communie.

Dat is de boodschap van Witte donderdag in deze coronacrisis.
Mag ons dit kracht geven, moed om onze ik-gerichtheid los te laten.
Zodat we inderdaad samen corona onder controle krijgen.

Ter bemoediging: Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid.
Er is een tekenfilmpje, een cartoon die circuleert. Een aantal mensen zit in een vliegtuig. Ze zijn op weg naar hun bestemming. Alles onder controle. Een stem klinkt over de intercom. “Mijn naam is Janssen . Ik ben uw gezagvoerder. Ik werk vandaag vanuit huis.”
Iedereen springt in paniek overeind. Er is geen piloot in de cockpit.
Dat lijkt het gevoel om ons heen. We zijn ons normale leven kwijt. We vliegen zonder piloot. Dat vinden we niet fijn. Er is veel onzekerheid. En angst. Je proeft veel angst om je heen. Iemand zei: “Er lijkt nog een ander virus te zijn. Wat zich even snel of nog sneller verspreidt als het coronavirus. Het virus van de angst.”

Hoe ga je om met angst?
Is er iets wat daartegen helpt ?
Kan geloven daarbij helpen?
Daarover gaat het vandaag. Wat geloven hier betekent en hoe dat dan werkt.

Het helpt allereerst om gewoon toe te geven dat je bang bent. In deze situatie is dat zo menselijk. “Ben je bang? Dat is oké. Dat maakt je geen slechte christen. Ga naar God. Zeg tegen Hem wat je voelt. Praat. Schreeuw. Dat helpt!

Dat is in ons dagelijks leven ook zo, toch? Als je ergens bang voor bent, dan helpt het zo als je er met iemand over kan praten. Je bent bij je huisarts. Hij zegt: ik moet je voor nader onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis. Je staat buiten en het is alsof je keel dichtgeknepen wordt. Midden in de nacht slaap je niet. Alles gaat door je hoofd. Je denkt: Ik heb het allerergste.
Wat een verschil als dan er iemand is in je leven. Als je met iemand kan praten.
Iemand die luistert. Iemand die zegt: “Joh, wat er ook gebeurt, ik ben bij je. We komen er samen door heen.” Iemand die bij je is. Die naast je zit. Het is een wereld van verschil.

Dit maakt geloven het middel tegen angst. Geloof dat zegt dat er Iemand met een hoofdletter is die zegt: Ik ben bij je.

En ander woord voor geloven is vertrouwen.
Het nieuwe testament is in het Grieks geschreven. Overal waar in het Nederlandse vertaling geloof staat, staat in het Grieks een woord dat je beter met vertrouwen kunt vertalen
Geloven is vertrouwen dat er Eén is die je vasthoudt met alles wat er in je is,
aan pijn, aan twijfel, aan verdriet. Dat er Eén is die je vasthoudt met alles wat er in je is aan angst. Dat er Eén is die je vasthoudt en die je niet kan loslaten. Zo is Hij. Hij kan niet anders. Hij kan je niet loslaten.

Dat is misschien het enige medicijn tegen al de angst om ons heen. Vertrouwen. Vertrouwen is het vaccin. Vertrouwen in God die zegt: “Ik hou van jou! Ik houd je vast. Ik kan je niet loslaten, zelfs niet in het allerergste.”

In de eerste lezing ziet Ezechiël een vallei vol met beenderen van mensen die allang dood zijn. En dan opeens een belofte: God zal hun graven openen. En wat gebeurt in het evangelie? Jezus opent een graf. In het verhaal van Lazarus laat zien dat God zelfs in het allerergste –
de dood – tegen ons zegt: Ik ben bij je.
Het volgende verhaal brengt dat dichtbij. Een vrouw vertelt dat ze bij haar tante zat. Tante lag op haar sterfbed. Ze zegt tegen haar nicht: “Ze zeggen dat je alleen doodgaat, dat er niemand met je meegaat. Er kunnen nog zulke lieve mensen om je bed zitten, (En ze knijpt in de hand van haar nicht) maar de laatste reis maak je helemaal alleen.”
Tante zegt: “Dat klopt niet. Dat is niet waar. Hij heeft dat ook gedragen: mijn dood. Hij heeft het aan het kruis gedragen. Hij is in dat onbekende. Hij is er. Zelfs daar laat Hij me niet alleen. Hij wacht op me. En steekt zijn hand uit”.

Het nichtje vertelt: “Het was een lange lijdensweg. Met veel verdriet. Maar hoe vreselijk het lijden ook was. Haar laatste ogenblikken waren soms heel vredig. Alsof er inderdaad een hand uitgestoken werd.”

Update maatregelen corona virus

Bijgaand vindt u de link naar de website van ons bisdom Rotterdam, met een update van de maatregelen inzake het coronavirus.

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus

Vragen zijn welkom via e-mailadres a.d.jong@bisdomrotterdam.nl of telefonisch: 010-2815183.

Nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020 voor parochie H. Augustinus

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.
De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl
Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

De boetevieringen komen te vervallen; indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

b) Andere liturgische vieringen.
Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.

c) Andere bijeenkomsten.
Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

d) Kerkopenstelling.
De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.
In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.
In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.
In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.
De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.
De Jozefkapel is van 10 tot 16.00 uur open.
De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.
In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

Raadpleeg de website!

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl).

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

Contactpersonen crisisteam:
Voor Voorschoten: Bernard Drabbe, bernard@bernarddrabbe.nl
Of via app 06 24653051
Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild, erik@flikkenschild.nl

Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen, ton.beijersbergen@planet.nl
Of via app 06-42233593
Voor Katwijk: Leen de Best, l.debest@ziggo.nl

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.
Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen? Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?
Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

Pastoor Rochus Franken

De Goede Week en Pasen – richtlijnen en suggesties
Nu vanwege het Coronavirus de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door kunnen gaan, volgen hieronder vanuit de Bisschoppenconferentie richtlijnen en suggesties.

Algemeen
In alle gevallen geldt:
– dat er slechts een kleine groep bijeen kan komen in een kerk of kapel, altijd zonder koor
– dat er in besloten liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen zo weinig mogelijk aanwezigen zijn in het besef dat de gelovigen uitgenodigd zijn in de geest mee te bidden en mee te vieren (‘participatio actuosa’)
– dat de hygiëne goed in acht genomen moet worden
– dat er een fysieke afstand (1,5 meter) is tussen de aanwezigen
– dat alle reeds eerder gegeven richtlijnen voor de vieringen geldend blijven.
De kerken en kapellen waar geen vieringen plaatsvinden kunnen open zijn voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje. Het is zeer wenselijk als daar ook de lezingen van de H. Schrift en gebeden liggen van de desbetreffende dag.
Aanbevolen wordt in de parochie materiaal beschikbaar te hebben waarmee gelovigen thuis, met name ook ouders en hun kinderen, de Goede Week en Pasen kunnen beleven.

Palmzondag
De priester kan met de bedienaren die voor de viering van de Eucharistie vereist zijn samenkomen voor de Eucharistie waarbij het aantal aanwezigen zoveel mogelijk wordt beperkt.
In kerken en kapellen die open zijn kunnen na Palmzondag in de Goede Week palmtakjes worden verkregen door degenen die daar komen bidden of een kaarsje opsteken. Daarnaast kan afgesproken worden dat parochianen de palmtakjes gedurende bepaalde uren komen ophalen in hun parochiekerk of parochiecentrum of dat zij gebracht worden naar ouderen en zieken.
Het water waarmee de priester de palmtakjes zegent wordt in de viering zelf gezegend en nadien wordt dit wijwater op de gepaste wijze teruggeven aan de schoot van de aarde.
Er kunnen geen Palmpasenoptochten gehouden worden.
Chrismamis
Ieder bisdom zal –met in achtneming van de algemene maatregelen– zelf regelingen treffen hoe en waar de Chrismamis gevierd zal worden. Dat geldt ook voor de verspreiding van de H.H. Oliën.
Witte Donderdag
Tijdens de besloten eucharistieviering blijft de voetwassing achterwege.
Goede Vrijdag
Het is wenselijk dat de parochianen thuis beschikken over teksten voor een kruisweg. Digitaal worden door bisdommen en op rkkerk.nl voorbeelden van teksten beschikbaar gesteld.

Paaswake
Stille zaterdag is een goede gelegenheid om voor persoonlijk gebed een kerk of kapel te bezoeken. Vanuit de kerk of kapel kunnen gelovigen eventueel een klein paaskaarsje mee naar huis nemen (de kaarsjes die anders ontstoken zouden worden in de paaswake).
Het water dat tijdens de viering gezegend wordt, dient vers te zijn.
Na de Paaswake of in de dagen daarna kunnen vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen uit de parochie(s) een gezegende paaskaars ontvangen voor hun kerk of kapel.
18 maart 2020

Publieke liturgische vieringen afgelast
Beste parochianen van de parochie H. Augustinus,

Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat,
naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Woensdag 18 maart is het crisisteam voor het eerst bijeengekomen.
Daarbij zijn de volgende zaken afgesproken:

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week
Het pastoraal team zal voorlopig elke zondag om 10.00u in besloten kring de Eucharistie vieren, afwisselend in steeds een andere parochiekern. Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een ‘life streaming’. Voor de zang tijdens de Eucharistie zal, volgens de uitdrukkelijke richtlijnen van de bisschoppen, een cantor gevraagd worden. De misintenties uit alle parochiekernen zullen in de voorbede worden meegenomen. Ook de vieringen uit de Goede Week zullen ‘gestreamd ’ worden.
Wilt u weten waar u deze ‘life streaming’ kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)
Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.
Palmtakjes kunnen na palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.
De boetevieringen komen te vervallen. Bij de door de kapelaan georganiseerde aanbidding is gelegenheid tot het persoonlijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Een rooster met tijdstippen volgt nog. Ook volgt nog een mededeling wanneer u in onze kerkgebouwen terecht kunt voor gebed of om een kaarsje op te steken.
Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

b) Andere liturgische vieringen.
Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s
Doopvieringen worden uitgesteld.
De doordeweekse vieringen gaan voorlopig door. Wel zal er na afloop geen koffie gedronken worden.

c) Andere bijeenkomsten.
Pastorale gesprekken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen.
Alleen voor noodzakelijke vergaderingen komt men fysiek bijeen. Dit zijn met name de vergaderingen van het crisisteam en het pastoraal team. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.
Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)
We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.
Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.