Liturgie

De stuurgroep liturgie ondersteunt het pastorale team in alles wat een goed verloop van de liturgische vieringen kan bevorderen en coördineert de praktische gang van zaken rond de eredienst. De leden van de werkgroep zijn: mw. M-J. Tiemstra-van Berckel, coördinator, diaken G. Brink,  Q.H.M. Calis, A.F. Wessel, mw M.M.C. van der Werf-Reuver, mw.  C. de Jongh-Bastiaanse.

Naast de gewone zondagvieringen is de stuurgroep vooral betrokken bij de voorbereiding van de Hoogfeesten zoals o.a. Kerst, Pasen en Pinksteren. Daarnaast wordt er o.a. ieder jaar een speciale viering georganiseerd op Allerzielen. Hierin worden naast alle overledenen de overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht.  Na afloop zegent de voorganger de graven op het kerkhof.

Half december vindt er  speciaal voor de ouderen een eucharistieviering plaats. Deze wordt gevolgd door een lunch. Iedere parochiaan boven de 70 ontvangt een uitnodiging daartoe.

Sinds een aantal jaren houdt de Franse parochie, “Paroisse Tous les Saints de La Haye” haar vieringen op zondagochtend om 9.15 uur. In de winter vinden deze om 17.00 uur plaats.

Een aantal keren per jaar wordt er een gemeenschappelijke Nederlands/Franse viering gehouden om 11.00 uur.  De koren van beide parochies participeren.

Het feest van de Goede Herder wordt  eind april gezamenlijk gevierd.

De data van de verschillende vieringen kunt u  onder de Agenda of Vieringen vinden.