Kerkbalans: de voorbereiding

Beste parochianen,

In parochies zijn de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2022 in volle gang. Velen zetten zich in
om deze actie jaarlijks mogelijk te maken. En met resultaat. De actie Kerkbalans is een manier om
mensen met elkaar te verbinden. Heel duidelijk komt dit naar voren bij de gezamenlijke aandacht in
januari aan het begin van de actie en in de folders, waarin parochianen worden geïnformeerd over de
activiteiten en de financiën van de parochie en geloofsgemeenschappen. In de voorbereiding van
Kerkbalans 2022 hebben veel parochielocaties gebruikgemaakt van het aanbod vanuit het bisdom om
een eigen lokale folder te maken om op die manier de parochianen het meest concreet aan te kunnen
spreken.  Ook in Wassenaar is dat het geval.

Uiteindelijk gaat het bij de actie Kerkbalans om een bijdrage aan de gemeenschap van de Kerk voor de
voortgang van ons leven in geloof. Alle gelovigen zijn geroepen om daar een bijdrage aan te geven.
Het is elk jaar opnieuw een uitdaging om de opbrengst van de actie Kerkbalans op peil te houden of zo
min mogelijk te laten dalen. Het kleiner worden van de Kerk, een trend die in heel West-Europa
zichtbaar is, betekent dat het aantal mensen afneemt dat als vanzelfsprekend deelneemt aan de actie.
Maar steeds ook sluiten nieuwe mensen aan bij de Kerk en ook zij kunnen worden gevraagd om een
bijdrage te geven voor de opbouw van de parochiegemeenschap. Het is belangrijk daarom dat we
blijven bouwen aan het financiële draagvlak voor de Kerk. 

Het werven van de financiële middelen is geen doel op zich, maar staat in het teken van de drievoudige
zending van de Kerk: de verkondiging van Jezus Christus, het vieren van de sacramenten, het
dienstwerk van de liefde. In de mate waarin we als bisdom en als parochies toekomen aan deze taken,
zijn we vitaal. En daarvoor is financieel draagvlak nodig. Ook dat is een teken van vitaliteit,
Ik ben dankbaar voor alle inspanningen die in parochies en geloofsgemeenschappen worden geleverd.

De opbrengst van de collectes in parochies daalde in 2020 met 41% ten opzichte van 2019 door de beperkingen vanwege het coronavirus. Maar door een hogere opbrengst van de actie Kerkbalans bleef in zijn geheel de afname van collectes en Kerkbalans in alle parochies samen beperkt tot 8%.
Voor de parochies in het bisdom Rotterdam bestaat ruim 35% van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.

We staan samen voor de grote opdracht om ons kerkelijk leven anno nu vorm te blijven geven. We
zullen daarbij oog moeten houden voor de verbreding van het draagvlak voor de actie Kerkbalans. Wij blijven u aansporen uw financiële bijdrage te geven ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in onze contreien. 

Ontleend aan brief van J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam, aan vrijwilligers die de Aktie Kerkbalans vormgeven.