Kerkbalans van start

‘Diocesaan inluidmoment Actie Kerkbalans zaterdag 19 januari 2019… een feestje!’

,, Het was gewoon een feestje om dit met elkaar te mogen meemaken.” ,,Wat ontroerend om die kinderen van kinderkoor De Vrolijke Noot daar dat klokkenlied te horen zingen, het is toch de generatie waar we de fakkel aan door moeten geven.” ,,De saamhorigheid lieten we vanmiddag toch goed zien met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen van onze parochie van de H. Augustinus.” ,,Ik had dit voor geen euro willen missen. Dit was wat deze middag betreft hier in Katwijk ook een succesverhaal in de Katholieke Kerk.”

Zomaar vier reacties van verschillende aanwezigen bij het diocesane inloopmoment namens de 48 parochies van het bisdom Rotterdam zaterdagmiddag 19 januari van 12.30 – 13.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Dit moment was afgelopen zaterdag dan ook uitermate goed geslaagd.
Vertegenwoordigers uit alle geledingen van de parochie en het bisdom waren er, en natuurlijk ook een vertegenwoordiging uit Maassluis (inclusief de pastoor) i.v.m. de uitreiking van de pauselijke onderscheiding aan Ad Sosef, kerkbalansconsulent, door vicaris-generaal Tjeerd Visser.

Wil je meer lezen over deze middag, de prachtige foto’s van Peter van Mulken bekijken zo ook de door Emy Jansons gemaakte filmportretjes van drie Katwijkse kerkbalanslopers bewonderen, echte pareltjes, dan verwijs ik graag naar de publicatie op de website van het bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/dit-is-het-diocesane-startmoment-van-kerkbalans-in-katwijk

Lees op deze bisdomsite het verslag ‘We kunnen alleen functioneren door te groeien in saamhorigheid’ met inspirerende woorden van ambassadeur vicaris-generaal Tjeerd Visser. De drie kerkbalanslopers deden in hun gefilmde portretje tot slot ook een oproep aan ieder onder het motto ‘Geef voor je kerk!’ Unieke beelden ter inspiratie voor iedereen om vanuit het hart te geven aan deze Actie Kerkbalans 2019.
Maar dat is ook hard nodig want waar we als gehele parochie in 2012 nog een bedrag ophaalden van € 469.447,- was het in 2018 al gedaald tot een bedrag van € 443.070,- en zijn de verwachtingen voor 2019 dat er een bedrag van € 434.000,- wordt opgehaald. We constateren met elkaar ongeveer een jaarlijkse daling van 2%, maar er zijn ook parochiekernen die qua opbrengst gelijk blijven of zelfs groeien… en dan ook nog met een dalend aantal kerkbalansbrieven in de loop der jaren. ‘Ga bij elkaar in de keuken kijken’, was dan ook de oproep bij het elkaar ontmoeten zaterdag 19 januari jl. En daar werd toen ook uitgebreid gebruik van gemaakt in de gesprekken.

Ook de vertegenwoordigers van de parochiekernen kregen het inspirerende boekje van Leo Fijen uitgereikt door de vicaris-generaal, ‘Succesverhalen in de Katholieke Kerk’. Zij hebben ook meerdere exemplaren ‘voor het thuisfront’ meegekregen. Wilt u er nog meer, laat het Anneke van der Valk van de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk even weten, maar op is op. Kinderen van De Vrolijke Noot kregen van het bisdom een schitterende medaille van de H. Christoffel.

Al met al een mooie start van de Actie Kerkbalans 2019! En bent u ook benieuwd welk toegezegd bedrag we op de kerkbalansthermometer kunnen zien kort na 2 februari?

Met dank en groet,
Gerard Bol, pr parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.

Actie Kerkbalans 2019 met klokgelui op zaterdag 19 januari van start

Christenen over de hele wereld bereiden zich op dit moment voor op het grote feest van de geboorte van Jezus: Kerstmis. Het is een moment om samen te komen met familie en vrienden. En voor velen is het een moment om naar de kerk te gaan. Dat is fantastisch, want dit grote feest heeft alles te maken met God die mens werd en de blijde boodschap verkondigde. Een boodschap van Gods liefde voor de mensen, van hoop, vrede, vergeving en zorg voor elkaar.
De parochie zet zich in voor die boodschap. Niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. Concreet in de hulp aan kwetsbare mensen, zoals de Parochiële Caritas Instelling of ondersteuning bij de voedselbank. Maar ook met geestelijk voedsel voor de gelovigen die elk op hun eigen plaats in de maatschappij leven vanuit de christelijke boodschap.
Daarom vraagt de parochie juist in de kerstperiode aandacht voor Kerkbalans. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. Een geloofsgemeenschap kan alleen bestaan en haar boodschap uitdragen, als zij een plaats heeft waar mensen samenkomen; er priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn die zorgen voor geestelijk voedsel; en er faciliteiten zijn die de gemeenschap ondersteunen.
19 januari is het startmoment van de Actie Kerkbalans 2019. Dan wordt aandacht gevraagd voor de financiële middelen die de parochie nodig heeft om kerk te zijn en te blijven. Mogen we je met Kerst begroeten in de kerk? En denk je alvast na over jouw steun voor de Actie Kerkbalans? Graag tot ziens in de kerk!

De Beheercommissie van De Goede Herder