40 dagen campagne

IN HET KADER VAN ‘NETWERK VAN LIEFDE’2019

In de komende Veertigdagentijd (6 maart tot en met 20 april 2019) houdt het bisdom Rotterdam voor de derde keer een 40-dagencampagne met als thema ‘Netwerk van Liefde’. Daarmee wil het bisdom de aandacht vestigen op de vele diaconale activiteiten, die katholieke parochies, zorginstellingen en scholen in deze periode organiseren. Traditioneel krijgt in deze tijd de Vastenactie veel aandacht, die dit jaar vijf waterprojecten steunt in verschillende delen van de wereld onder het motto ‘Water verandert alles’. Maar de 40-dagencampagne heeft ook oog voor de diaconale inzet voor mensen in nood dichtbij.

Zichtbaar maken
Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen jaren, denken we momenteel aan de volgende publiciteitsmiddelen om de diaconale inzet zichtbaar te maken:
 tijdens de Veertigdagentijd komt op de homepagina van de bisdomsite de foto van de 40-dagencampagne te staan met doorklikmogelijkheid naar een webpagina met algemene informatie over de 40-dagencampagne.
 alle activiteiten in het kader van de 40-dagencampagne worden vermeld in weekoverzichten (pdf-bestand), te beginnen met week 10 (6 tot en met 10 maart) en eindigend met week 16 (15 tot en met 21 april). Deze weekoverzichten kunnen worden ingezien via de genoemde webpagina. Ze worden zo actueel mogelijk gehouden. We hebben gekozen voor weekoverzichten, omdat een algemeen overzicht van ongeveer 300 activiteiten niet werkbaar is.
 twee keer per week een nieuwsbericht, waarin wordt vooruitgeblikt op bepaalde activiteiten of in meer algemene zin aandacht wordt besteed aan een bepaald type diaconale activiteiten. Deze nieuwsberichten worden geplaatst in de sectie ‘Netwerk van liefde’ van het nieuwsoverzicht en worden ook opgenomen in de veertiendaagse Nieuwsbrief van het Bisdom Rotterdam.
 bijzondere activiteiten worden tevens vermeld op de Facebookpagina’s ‘Caritas in Nederland’, ‘Missie, Ontwikkeling en Vrede’ of ‘M25 Bisdom Rotterdam’ en in de Nieuwsbrief Dienen.
Begin maart ontvangen alle contactpersonen van de activiteiten, die op dat moment bekend zijn, eenmalig per email een actueel overzicht (pdf-bestand) van alle activiteiten.

Activiteiten
Voor vermelding komen alle activiteiten in aanmerking, die parochiekernen, scholen en instellingen zelf organiseren of samen met andere partners ten behoeve van mensen in nood, direct of indirect (via sponsoracties of voorlichtingsbijeenkomsten). Ze hoeven niet speciaal voor deze Veertigdagentijd georganiseerd te worden, maar kunnen ook onderdeel zijn van een langere reeks activiteiten als een maandelijkse ontmoetingsmaaltijd of een leerhuisreeks. Een activiteit van een M25-groep of andere (jongeren)groep in het kader van NL Doet (15 en 16 maart), Wereldwaterdag (22 maart) of Nationale Pannenkoekdag voor Ouderen (22 maart) telt ook mee. Ook kan je denken aan meer bezinnende of vierende activiteiten ter voorbereiding op Pasen, waarin de zorg voor mensen in nood expliciet aan bod komt.

Voorbeelden van activiteiten:
 Sobere maaltijd met info over (Vastenactie)project of diaconale thematiek
 Pelgrimstocht, duinwandeling of stiltewandeling in het kader van Vastenactie
 Bewustzijnsactiviteiten over eigen watergebruik, watervoetafdruk, energiecoaches,
waterquiz e.d.
 Bijeenkomst over encycliek Laudato Si’, groen geloven of duurzaamheid
 Lezing over armoede, diaconale inzet, barmhartigheid o.i.d.
 Wandelen met bewoners zorginstelling of gezellige middag
 Maaltijd of bijeenkomst met vluchtelingen
 Sponsoractie voor Derde Wereldproject (b.v. verkoop violen, wijn, sponsorwandeling,
klaverjasavond, benefietconcert, fancy fair, paasmarkt, golftoernooi)
 Koffiestop of cocktailstop in supermarkt of op weekmarkt
 Gezamenlijk bezoek aan diaconaal project of hongerdoekententoonstelling in de
Domkerk in Utrecht (tijdens Veertigdagentijd)
 Schrijfactie voor Amnesty International of gedetineerden
 Themaviering over diaconaal onderwerp met gastspreker of vertoning DVD
Vastenactieproject na afloop bij koffiedrinken
 Bezinningsavond over werken van barmhartigheid of film over diaconaal onderwerp
 Gastlessen over het Vastenactieproject
 Scholenactie voor een goed doel in de Veertigdagentijd
Bezinnende activiteit rond ‘netwerk van liefde’

Als een parochiekern in het kader van deze 40-dagencampagne een speciale activiteit wil
organiseren, waarin aandacht wordt besteed aan de gelovige wortels van de dienst van de
liefde, dan kan daarbij gebruik gemaakt worden van een van de volgende materialen:

 De hongerdoek ‘God onder ons’ (2011), waarin de werken van barmhartigheid
centraal staan.
 De hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’ (2017).
 ‘Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan’ – twee bijeenkomsten over diaconale
spiritualiteit.
 Drie catechesebijeenkomsten rond het Paastriduüm

De hongerdoeken zijn eventueel te leen bij de Pastorale Dienstverlening. Ook kunnen we
suggesties voor gebruik van deze hongerdoeken of het cursusmateriaal van ‘Doen wat Jezus
ons heeft voorgedaan’ leveren.
‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’ – inzamelingsactie voedselbank

In het rijtje diaconale activiteiten (zie boven) ontbreekt bewust de inzameling van houdbare
levensmiddelen voor de voedselbank. Veel parochies hebben inmiddels de gewoonte om
maandelijks of zelfs wekelijks levensmiddelen in te zamelen. Andere parochies doen dit enige
keren per jaar. Onder het motto ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed” stimuleert het
bisdom Rotterdam al enige jaren parochies om een dergelijke inzameling in de
Veertigdagentijd te houden. In 2018 deden volgens een telefonisch ronde minstens 108
parochiekernen mee. In 2019 zal het bisdom deze oproep wederom doen. In de algemene
publiciteit rond de 40-dagencampagne zal deze inzamelingsactie vermeld worden. Vanwege
de veelheid worden de inzamelingsacties niet apart opgenomen in het overzicht.

Publieke diaconale activiteiten
De 40-dagencampagne focust door haar opzet vooral op de bijzondere, incidentele activiteiten
met een publiek karakter. Een belangrijk deel van de diaconale inzet blijft zo buiten beeld. Je
kan dan denken aan de financiële en materiële hulpverlening aan personen en gezinnen door
de Parochiële Caritas Instellingen, aan bezoekwerk aan ouderen en zieken, aan activiteiten
van maatjesprojecten of de vrijwilligersinzet in zorginstellingen (patiëntenvervoer,
bezoekwerk). Als een school in de loop van de Veertigdagentijd in haar lessen aandacht
besteedt aan de Vastenactie, is dat ook moeilijk op te nemen in het overzicht.
In een aantal nieuwsberichten zullen we daarom stil staan bij deze minder zichtbare inzet.

Oproep om mee te doen
Met deze beperkingen in het achterhoofd roept het bisdom Rotterdam katholieke parochies,
scholen en zorginstellingen op om alle activiteiten aan te melden, die zij in de
Veertigdagentijd organiseren ten behoeve van mensen in nood. Je kan dan denken aan
activiteiten van de MOV-groepen in het kader van de Vastenactie. Of aan diaconale
activiteiten, zoals een avond over armoede, een maaltijd met vluchtelingen of een wandeling
met bewoners van een zorginstelling. M25-groepen en andere jongerengroepen kunnen hun
diaconale acties aanmelden, voorbereidingsgroepen voor de Eerste Communie of het Vormsel
hun sponsorprojecten of een bezoek aan de Zusters van Naastenliefde, koren een gastoptreden
in een gevangenis of zorginstelling. Ook komen meer bezinnende en vierende activiteiten in
aanmerking, wanneer de zorg voor mensen in nood expliciet aan bod komt (bijvoorbeeld een
kruiswegmeditatie met speciale aandacht voor daklozen of vluchtelingen).

Ook scholen en instellingen kunnen meedoen
Ook katholieke scholen en zorginstellingen kunnen meedoen aan de 40-dagencampagne
‘Netwerk van Liefde’, als zij bij voorbeeld een sponsoractie organiseren voor een Derde
Wereldproject of een collecte houden voor de Vastenactie of een ander diaconaal doel. Het
gaat dan wel om een concrete activiteit op een bepaalde dag. ‘Inzamelen geld in een
vastendoosje’ is te algemeen, maar een slotbijeenkomst of een viering in de Goede Week op
school of in de parochiekerk, waarbij de vastendoosjes ingezameld worden, leent zich daar
wel voor. Dat geldt ook voor een sponsoractie of projectdag voor een bepaald doel. Of de
musical, workshops of gastlessen in het kader van de Scholentour Vastenactie.
De 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’ biedt de mogelijkheid om de band tussen
parochie en school aan te halen en zo het netwerk van liefde te versterken.

Aanmelden
U kunt uw diaconale activiteiten aanmelden voor vermelding op de website door een email te
sturen (liefst voor 1 maart 2019) naar: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
Vermeld u daarbij:
 Naam activiteit
 Beknopte omschrijving van de inhoud
 Datum/data
 Tijdstip
 Locatie
 Eventueel emailadres voor informatie

Evenals voorgaande jaren zal bij de samenstelling van het overzicht ook gebruik gemaakt
worden van aankondigingen in parochiebladen, op websites en andere openbare kanalen.
Rotterdam, 31 januari 2019
Jan Maasen